.:: ÷итатник –унета ::.
.:: –еклама ::.

    ”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть
.:: Ќовини ::.

  

                    « ј   ќ Ќ  ”   – ј ѓ Ќ »

 

               ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права

 

 

( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни (¬¬–), 1994, N 13, ст.64 )

 

( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–

    N 3793-XII ( 3793-12 ) в≥д 23.12.93, ¬¬–, 1994, N 13, ст.65 )

 

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами

    N 75/95-¬– в≥д 28.02.95, ¬¬–, 1995, N 13, ст. 85

    N 998-XIV ( 998-14 ) в≥д 16.07.99, ¬¬–, 1999, N 41, ст.373 )

 

( ¬ редакц≥њ «акону

  N 2627-III ( 2627-14 ) в≥д 11.07.2001, ¬¬–, 2001, N 43, ст.214 )

 

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами

  N  850-IV (  850-15 ) в≥д 22.05.2003, ¬¬–, 2003, N 35, ст.271

  N 1294-IV ( 1294-15 ) в≥д 20.11.2003, ¬¬–, 2004, N 13, ст.181 )

 

( ” текст≥ «акону слова "звичайного кола с≥м'њ" ≥

          "звичайного кола одн≥Їњ с≥м'њ" зам≥нено словами

          "коло с≥м'њ" у  в≥дпов≥дних в≥дм≥нках зг≥дно ≥з

          «аконом  N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

 

     ÷ей «акон  охорон¤Ї  особист≥ немайнов≥ права ≥ майнов≥ права

автор≥в  та  њх  правонаступник≥в,  пов'¤зан≥  ≥з  створенн¤м   та

використанн¤м  твор≥в  науки,  л≥тератури  ≥ мистецтва - авторське

право,  ≥ права виконавц≥в,  виробник≥в фонограм    в≥деограм  та

орган≥зац≥й мовленн¤ - сум≥жн≥ права.

 

                             –озд≥л I

 

                        «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

 

     —татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в

 

     ” цьому «акон≥ терм≥ни вживаютьс¤ у такому значенн≥:

 

     автор - ф≥зична особа,  ¤ка  своЇю  творчою  працею  створила

тв≥р;

 

     ауд≥ов≥зуальний тв≥р   -   тв≥р,  що  ф≥ксуЇтьс¤  на  певному

матер≥альному нос≥њ (к≥нопл≥вц≥,  магн≥тн≥й пл≥вц≥  чи  магн≥тному

диску,  компакт-диску  тощо)  у  вигл¤д≥  сер≥њ посл≥довних кадр≥в

(зображень)   чи   аналогових   або   дискретних   сигнал≥в,   ¤к≥

в≥дображають  (закодовують)  рухом≥  зображенн¤  (¤к  ≥з  звуковим

супроводом,  так ≥ без  нього),    сприйн¤тт¤  ¤кого  Ї  можливим

виключно  за  допомогою  того  чи  ≥ншого виду екрана (к≥ноекрана,

телев≥з≥йного екрана тощо),  на ¤кому рухом≥ зображенн¤  в≥зуально

в≥дображаютьс¤  за  допомогою  певних  техн≥чних  засоб≥в.  ¬идами

ауд≥ов≥зуального  твору  Ї  к≥ноф≥льми,  телеф≥льми,  в≥деоф≥льми,

д≥аф≥льми,   слайдоф≥льми   тощо,   ¤к≥   можуть   бути  ≥гровими,

ан≥мац≥йними (мультипл≥кац≥йними), не≥гровими чи ≥ншими;

 

     база даних (комп≥л¤ц≥¤ даних) - сукупн≥сть твор≥в,  даних або

будь-¤коњ  ≥ншоњ  незалежноњ ≥нформац≥њ у дов≥льн≥й форм≥,  в тому

числ≥ - електронн≥й,  п≥дб≥р ≥ розташуванн¤ складових частин  ¤коњ

та  њњ  упор¤дкуванн¤  Ї  результатом  творчоњ  прац≥,  ≥ складов≥

частини ¤коњ Ї доступними ≥ндив≥дуально ≥ можуть бути знайден≥  за

допомогою  спец≥альноњ  пошуковоњ  системи  на  основ≥ електронних

засоб≥в (комп'ютера) чи ≥нших засоб≥в;

 

     виключне право - майнове право особи,  ¤ка  маЇ  щодо  твору,

виконанн¤, постановки, передач≥ орган≥зац≥њ мовленн¤, фонограми чи

в≥деограми авторське право ≥ (або) сум≥жн≥ права,  на використанн¤

цих об'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав лише нею ≥ на

видачу лише ц≥Їю особою дозволу чи заборону њх використанн¤  ≥ншим

особам у межах строку, встановленого цим «аконом;

 

     виконавець -  актор (театру,  к≥но тощо),  сп≥вак,  музикант,

танцюрист  або  ≥нша  особа,  ¤ка  виконуЇ  роль,  сп≥ваЇ,  читаЇ,

декламуЇ, граЇ на музичному ≥нструмент≥, танцюЇ чи будь-¤ким ≥ншим

способом виконуЇ твори л≥тератури,  мистецтва  чи  твори  народноњ

творчост≥,  цирков≥,  естрадн≥, л¤льков≥ номери, пантом≥ми тощо, а

також диригент музичних ≥ музично-драматичних твор≥в;

 

     виробник в≥деограми - ф≥зична або юридична особа,  ¤ка  вз¤ла

на  себе  ≥н≥ц≥ативу  ≥ несе в≥дпов≥дальн≥сть за перший в≥деозапис

виконанн¤  або  будь-¤ких  рухомих  зображень  (¤к   ≥з   звуковим

супроводом, так ≥ без нього);

 

     виробник фонограми - ф≥зична або юридична особа, ¤ка вз¤ла на

себе ≥н≥ц≥ативу    несе  в≥дпов≥дальн≥сть  за  перший  звукозапис

виконанн¤ або будь-¤ких звук≥в;

 

     в≥деограма -  в≥деозапис  на в≥дпов≥дному матер≥альному нос≥њ

(магн≥тн≥й  стр≥чц≥,   магн≥тному   диску,   компакт-диску   тощо)

виконанн¤  або будь-¤ких рухомих зображень (≥з звуковим супроводом

чи без нього),  кр≥м зображень у вигл¤д≥  запису,  що  входить  до

ауд≥ов≥зуального  твору.  ¬≥деограма  Ї  вих≥дним  матер≥алом  дл¤

виготовленн¤ њњ коп≥й;

 

     в≥дтворенн¤ -  виготовленн¤  одного  або  б≥льше  прим≥рник≥в

твору,  в≥деограми,  фонограми  в будь-¤к≥й матер≥альн≥й форм≥,  а

також  њх  запис  дл¤  тимчасового  чи  пост≥йного  збер≥ганн¤   в

електронн≥й (у тому числ≥ цифров≥й), оптичн≥й або ≥нш≥й форм≥, ¤ку

може зчитувати комп'ютер;

 

     ≥нформац≥¤ про управл≥нн¤ правами - ≥нформац≥¤,  в тому числ≥

в електронн≥й (цифров≥й) форм≥,  що ≥дентиф≥куЇ об'Їкт авторського

права ≥ (або) сум≥жних прав ≥ автора чи ≥ншу особу, ¤ка маЇ на цей

об'Їкт  авторське право ≥ (або) сум≥жн≥ права,  або ≥нформац≥¤ про

умови використанн¤ об'Їкта  авторського  права    (або)  сум≥жних

прав,  або  будь-¤к≥  цифри  чи  коди,  у  ¤ких  представлена така

≥нформац≥¤, коли будь-¤кий ≥з цих елемент≥в ≥нформац≥њ прикладений

до  прим≥рника об'Їкта авторського права ≥ (або) сум≥жних прав або

вм≥щений у нього чи з'¤вл¤Їтьс¤ у зв'¤зку з його пов≥домленн¤м  до

загального в≥дома;

 

     ≥м'¤ автора  -  сукупн≥сть  сл≥в чи знак≥в,  що ≥дентиф≥кують

автора:  пр≥звище та ≥м'¤ автора;  пр≥звище,  ≥м'¤ та по  батьков≥

автора;  ≥н≥ц≥али автора; псевдон≥м автора; прийн¤тий автором знак

(сукупн≥сть знак≥в) тощо;

 

     запис (звукозапис,  в≥деозапис)  -  ф≥ксац≥¤   за   допомогою

спец≥альних  техн≥чних  засоб≥в    тому  числ≥  й  за  допомогою

числового  представленн¤)  на  в≥дпов≥дному  матер≥альному   нос≥њ

звук≥в    (або)  рухомих  зображень,  ¤ка дозвол¤Ї зд≥йснювати њх

сприйн¤тт¤,  в≥дтворенн¤ або спов≥щенн¤ за допомогою  в≥дпов≥дного

пристрою;

 

     здаванн¤ у  майновий  найм  -  передача  права користуванн¤ ≥

(або)  волод≥нн¤  ориг≥налом  чи  прим≥рником  твору,   фонограми,

в≥деограми   на   певний   строк   з  метою  одержанн¤  пр¤моњ  чи

опосередкованоњ комерц≥йноњ вигоди;

 

     комп'ютерна програма - наб≥р ≥нструкц≥й у вигл¤д≥ сл≥в, цифр,

код≥в,  схем, символ≥в чи у будь-¤кому ≥ншому вигл¤д≥, виражених у

форм≥,  придатн≥й дл¤ зчитуванн¤ комп'ютером, ¤к≥ привод¤ть його у

д≥ю  дл¤ дос¤гненн¤ певноњ мети або результату (це пон¤тт¤ охоплюЇ

¤к операц≥йну  систему,  так    прикладну  програму,  виражен≥  у

вих≥дному або об'Їктному кодах);

 

     контрафактний прим≥рник   твору,   фонограми,   в≥деограми  -

прим≥рник   твору,   фонограми   чи    в≥деограми,    в≥дтворений,

опубл≥кований    (або)  розповсюджуваний з порушенн¤м авторського

права ≥ (або) сум≥жних прав,  у тому числ≥ прим≥рники захищених  в

”крањн≥  твор≥в,  фонограм    в≥деограм,  що  ввоз¤тьс¤  на митну

територ≥ю ”крањни без згоди автора чи ≥ншого суб'Їкта  авторського

права    (або) сум≥жних прав,  зокрема з крањн,  в ¤ких ц≥ твори,

фонограми    в≥деограми  н≥коли  не  охорон¤лис¤  або   перестали

охорон¤тис¤;

 

     оприлюдненн¤ (розкритт¤  публ≥ц≥) твору - зд≥йснена за згодою

автора чи ≥ншого суб'Їкта авторського права ≥ (або) сум≥жних  прав

д≥¤,   що   вперше   робить  тв≥р  доступним  дл¤  публ≥ки  шл¤хом

опубл≥куванн¤,  публ≥чного виконанн¤, публ≥чного показу, публ≥чноњ

демонстрац≥њ, публ≥чного спов≥щенн¤ тощо;

 

     опубл≥куванн¤ твору, фонограми, в≥деограми - випуск в об≥г за

згодою  автора  чи  ≥ншого  суб'Їкта  авторського  права    (або)

сум≥жних прав виготовлених пол≥граф≥чними,  електронними чи ≥ншими

способами прим≥рник≥в твору,  фонограми,  в≥деограми у  к≥лькост≥,

здатн≥й задовольнити,  з урахуванн¤м характеру твору, фонограми чи

в≥деограми, розумн≥ потреби публ≥ки, шл¤хом њх продажу, здаванн¤ в

майновий найм, побутового чи комерц≥йного прокату, наданн¤ доступу

до  них  через  електронн≥  системи  ≥нформац≥њ  таким  чином,  що

будь-¤ка особа може його отримати з будь-¤кого м≥сц¤ ≥ у будь-¤кий

час за власним вибором або передач≥  права  власност≥  на  них  чи

волод≥нн¤ ними ≥ншими способами.  ќпубл≥куванн¤м твору, фонограми,

в≥деограми вважаЇтьс¤ також депонуванн¤ рукопису твору, фонограми,

в≥деограми   у  сховищ≥  (депозитар≥њ)  з  в≥дкритим  доступом  та

можлив≥стю одержанн¤ в ньому прим≥рника (коп≥њ) твору,  фонограми,

в≥деограми;

 

     орган≥зац≥¤ колективного управл≥нн¤ (орган≥зац≥¤ колективного

управл≥нн¤  майновими  правами)  -  орган≥зац≥¤,  що  управл¤Ї  на

колективн≥й основ≥ майновими правами суб'Їкт≥в авторського права ≥

(або) сум≥жних прав ≥ не маЇ на мет≥ одержанн¤ прибутку;

 

     орган≥зац≥¤ мовленн¤  -  орган≥зац≥¤  еф≥рного  мовленн¤   чи

орган≥зац≥¤ кабельного мовленн¤;

 

     орган≥зац≥¤ еф≥рного   мовленн¤  -  телерад≥оорган≥зац≥¤,  що

зд≥йснюЇ публ≥чне спов≥щенн¤  рад≥о-  чи  телев≥з≥йних  передач 

програм мовленн¤ (¤к власного виробництва, так ≥ виробництва ≥нших

орган≥зац≥й) шл¤хом передач≥ в еф≥р  за  допомогою  рад≥охвиль 

також   лазерних   промен≥в,  гамма-промен≥в  тощо)  у  будь-¤кому

частотному д≥апазон≥ (у тому числ≥ й з використанн¤м супутник≥в);

 

     орган≥зац≥¤ кабельного мовленн¤  -  телерад≥оорган≥зац≥¤,  що

зд≥йснюЇ  публ≥чне  спов≥щенн¤  рад≥о-  чи  телев≥з≥йних передач ≥

програм мовленн¤ (¤к власного виробництва, так ≥ виробництва ≥нших

орган≥зац≥й)  шл¤хом передач≥ на в≥ддаль сигналу за допомогою того

чи  ≥ншого  виду  наземного,  п≥дземного  чи   п≥дводного   кабелю

(пров≥дникового, оптоволоконного чи ≥ншого виду);

 

     особа - ф≥зична або юридична особа;

 

     пох≥дний тв≥р   -   тв≥р,  що  Ї  творчою  переробкою  ≥ншого

≥снуючого твору  без  завдаванн¤  шкоди  його  охорон≥  (анотац≥¤,

адаптац≥¤,  аранжуванн¤,  обробка фольклору, ≥нша переробка твору)

чи його творчим перекладом на ≥ншу мову  (до  пох≥дних  твор≥в  не

належать   ауд≥ов≥зуальн≥   твори,   одержан≥  шл¤хом  дублюванн¤,

озвученн¤,  субтитруванн¤  украњнською  чи  ≥ншими  мовами   ≥нших

ауд≥ов≥зуальних твор≥в);

 

     прим≥рник твору   -   коп≥¤   твору,   виконана  у  будь-¤к≥й

матер≥альн≥й форм≥;

 

     прим≥рник фонограми  -  коп≥¤   фонограми   на   в≥дпов≥дному

матер≥альному нос≥њ,  ¤ка виконана безпосередньо чи опосередковано

≥з ц≥Їњ фонограми ≥ м≥стить ус≥ заф≥ксован≥ на  н≥й  звуки  чи  њх

частину;

 

     прим≥рник в≥деограми   -  коп≥¤  в≥деограми  на  в≥дпов≥дному

матер≥альному нос≥њ,  ¤ка виконана безпосередньо чи опосередковано

≥з  ц≥Їњ  в≥деограми    м≥стить  ус≥  заф≥ксован≥  на  н≥й рухом≥

зображенн¤ чи њх частину (¤к ≥з звуковим  супроводом,  так    без

нього);

 

     продюсер ауд≥ов≥зуального  твору  - особа,  ¤ка орган≥зуЇ або

орган≥зуЇ та ф≥нансуЇ створенн¤ ауд≥ов≥зуального твору;

 

     псевдон≥м - вигадане ≥м'¤,  вибране автором чи виконавцем дл¤

позначенн¤ свого авторства;

 

     публ≥чне виконанн¤  - поданн¤ за згодою суб'Їкт≥в авторського

права ≥ (або) сум≥жних прав твор≥в,  виконань,  фонограм,  передач

орган≥зац≥й мовленн¤ шл¤хом декламац≥њ, гри, сп≥ву, танцю та ≥ншим

способом ¤к безпосередньо (у живому виконанн≥), так ≥ за допомогою

будь-¤ких  пристроњв ≥ процес≥в (за вин¤тком передач≥ в еф≥р чи по

кабел¤х) у м≥сц¤х,  де присутн≥ чи можуть бути  присутн≥ми  особи,

¤к≥  не  належать  до кола с≥м'њ або близьких знайомих ц≥Їњ с≥м'њ,

незалежно в≥д того, чи присутн≥ вони в одному м≥сц≥ ≥ в один ≥ той

самий час або в р≥зних м≥сц¤х ≥ в р≥зний час;

 

     публ≥чна демонстрац≥¤  ауд≥ов≥зуального  твору,  в≥деограми -

публ≥чне  одноразове  чи  багаторазове  представленн¤  публ≥ц≥  за

згодою  суб'Їкт≥в  авторського  права    (або)  сум≥жних  прав  у

прим≥щенн≥,  в ¤кому можуть бути присутн≥ми особи, ¤к≥ не належать

до  кола  с≥м'њ або близьких знайомих ц≥Їњ с≥м'њ, ауд≥ов≥зуального

твору  чи  заф≥ксованого  у  в≥деограм≥  виконанн¤  або  будь-¤ких

рухомих зображень;

 

     публ≥чний показ   -   будь-¤ка   демонстрац≥¤  ориг≥налу  або

прим≥рника  твору,  виконанн¤,  фонограми,  в≥деограми,   передач≥

орган≥зац≥њ мовленн¤ за згодою суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або)

сум≥жних прав безпосередньо або на  екран≥  за  допомогою  пл≥вки,

слайда,  телев≥з≥йного  кадру тощо (за вин¤тком передач≥ в еф≥р чи

по кабел¤х) або за допомогою ≥нших пристроњв чи процес≥в у м≥сц¤х,

де  присутн≥  чи можуть бути присутн≥ми особи,  ¤к≥ не належать до

кола  с≥м'њ  чи  близьких  знайомих ц≥Їњ с≥м'њ особи, ¤ка зд≥йснюЇ

показ,  незалежно  в≥д  того,  чи присутн≥ вони в одному м≥сц≥ ≥ в

один ≥ той самий час або в р≥зних м≥сц¤х ≥ в р≥зний час (публ≥чний

показ   ауд≥ов≥зуального   твору   чи   в≥деограми  означаЇ  також

демонстрац≥ю  окремих  кадр≥в ауд≥ов≥зуального твору чи в≥деограми

без дотриманн¤ њх посл≥довност≥);

 

     публ≥чне спов≥щенн¤   (доведенн¤   до  загального  в≥дома)  -

передача за згодою суб'Їкт≥в авторського права    (або)  сум≥жних

прав  в  еф≥р  за допомогою рад≥охвиль (а також лазерних промен≥в,

гамма-промен≥в  тощо), у тому числ≥ з використанн¤м супутник≥в, чи

передача  на  в≥ддаль  за  допомогою  провод≥в або будь-¤кого виду

наземного  чи  п≥дземного  (п≥дводного)  кабелю   (пров≥дникового,

оптоволоконного та ≥нших вид≥в) твор≥в, виконань, будь-¤ких звук≥в

≥ (або) зображень,  њх запис≥в у фонограмах ≥ в≥деограмах, програм

орган≥зац≥й  мовленн¤  тощо,  коли  зазначена  передача  може бути

сприйн¤та необмеженою к≥льк≥стю ос≥б у р≥зних м≥сц¤х, в≥ддален≥сть

¤ких  в≥д  м≥сц¤  передач≥  Ї  такою,  що  без зазначеноњ передач≥

зображенн¤ чи звуки не можуть бути сприйн¤т≥;

 

     репрограф≥чне в≥дтворенн¤  (репродукуванн¤)   -   факсим≥льне

в≥дтворенн¤  у  будь-¤кому  розм≥р≥    тому числ≥ зб≥льшеному чи

зменшеному) ориг≥налу письмового чи ≥ншого  граф≥чного  твору  або

його   прим≥рника   шл¤хом  фотокоп≥юванн¤  або  ≥ншими  под≥бними

способами,  кр≥м запису в електронн≥й    тому  числ≥  цифров≥й),

оптичн≥й чи ≥нш≥й форм≥, ¤ку зчитуЇ комп'ютер;

 

     розповсюдженн¤ об'Їкт≥в  авторського  права  ≥ (або) сум≥жних

прав - будь-¤ка д≥¤, за допомогою ¤коњ об'Їкти авторського права ≥

(або)  сум≥жних  прав безпосередньо чи опосередковано пропонуютьс¤

публ≥ц≥,  в тому числ≥ доведенн¤ цих об'Їкт≥в  до  в≥дома  публ≥ки

таким  чином,  що  њњ  представники можуть зд≥йснити доступ до цих

об'Їкт≥в з будь-¤кого м≥сц¤ ≥ в будь-¤кий час за власним вибором;

 

     службовий тв≥р - тв≥р,  створений автором у пор¤дку виконанн¤

службових   обов'¤зк≥в   в≥дпов≥дно   до  службового  завданн¤  чи

трудового договору (контракту) м≥ж ним ≥ роботодавцем;

 

     сусп≥льне надбанн¤ - твори ≥ об'Їкти сум≥жних прав, строк д≥њ

авторського права ≥ (або) сум≥жних прав на ¤к≥ зак≥нчивс¤;

 

     тв≥р арх≥тектури   -  тв≥р  у  галуз≥  мистецтва  спорудженн¤

буд≥вель    ландшафтних  утворень  (кресленн¤,  еск≥зи,   модел≥,

збудован≥  буд≥вл≥  та  споруди,  парки,  плани  населених пункт≥в

тощо);

 

     тв≥р образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок,

гравюра,  л≥тограф≥¤,  тв≥р  художнього  (у тому числ≥ сцен≥чного)

дизайну тощо;

 

     тв≥р ужиткового мистецтва - тв≥р мистецтва, в тому числ≥ тв≥р

художнього промислу, створений ручним або промисловим способом дл¤

користуванн¤  у  побут≥  або  перенесений   на   предмети   такого

користуванн¤;

 

     техн≥чн≥ засоби   захисту   -   техн≥чн≥   пристроњ    (або)

технолог≥чн≥  розробки,  призначен≥  дл¤  створенн¤  технолог≥чноњ

перешкоди  порушенню  авторського  права ≥ (або) сум≥жних прав при

сприйн¤тт≥ ≥ (або) коп≥юванн≥ захищених  (закодованих)  запис≥в  у

фонограмах  (в≥деограмах)  ≥ передачах орган≥зац≥й мовленн¤ чи дл¤

контролю доступу до  використанн¤  об'Їкт≥в  авторського  права 

сум≥жних прав;

 

     установа -   центральний   орган  виконавчоњ  влади  у  сфер≥

≥нтелектуальноњ власност≥;

 

     фонограма -  звукозапис  на  в≥дпов≥дному  нос≥њ   (магн≥тн≥й

стр≥чц≥ чи магн≥тному диску,  грамофонн≥й плат≥вц≥,  компакт-диску

тощо) виконанн¤ або будь-¤ких звук≥в,  кр≥м звук≥в у форм≥ запису,

що   входить  до  ауд≥ов≥зуального  твору.  ‘онограма  Ї  вих≥дним

матер≥алом дл¤ виготовленн¤ њњ прим≥рник≥в (коп≥й);

 

     цитата - пор≥вн¤но короткий уривок з л≥тературного, наукового

чи будь-¤кого ≥ншого опубл≥кованого твору,  ¤кий використовуЇтьс¤,

з обов'¤зковим посиланн¤м на  його  автора    джерела  цитуванн¤,

≥ншою  особою  у  своЇму  твор≥ з метою зробити зрозум≥л≥шими своњ

твердженн¤  або  дл¤  посиланн¤  на  погл¤ди   ≥ншого   автора   в

автентичному формулюванн≥;

 

     державна    система    правовоњ    охорони    ≥нтелектуальноњ

власност≥ - ”станова ≥ сукупн≥сть експертних,  наукових, осв≥тн≥х,

≥нформац≥йних   та   ≥нших    державних    заклад≥в    в≥дпов≥дноњ

спец≥ал≥зац≥њ, що вход¤ть до сфери управл≥нн¤ ”станови. ( —таттю 1

доповнено  абзацом  зг≥дно  ≥з  «аконом  N  850-IV  ( 850-15 ) в≥д

22.05.2003 )

 

     —татт¤ 2. «аконодавство ”крањни про авторське право

               ≥ сум≥жн≥ права

 

     «аконодавство ”крањни про авторське  право    сум≥жн≥  права

базуЇтьс¤  на   онституц≥њ  ”крањни ( 254к/96-¬– ) ≥ складаЇтьс¤ з

в≥дпов≥дних норм ÷ив≥льного  кодексу  ”крањни  ( 1540-06 ),  цього

«акону,   закон≥в   ”крањни   "ѕро   власн≥сть"  ( 697-12 ),  "ѕро

к≥нематограф≥ю" ( 9/98-¬– ),  "ѕро  телебаченн¤    рад≥омовленн¤"

( 3759-12 ),   "ѕро    видавничу   справу"   ( 318/97-¬– ),   "ѕро

розповсюдженн¤ прим≥рник≥в  ауд≥ов≥зуальних  твор≥в  та  фонограм"

( 1587-14 )  та  ≥нших  закон≥в  ”крањни,  що  охорон¤ють особист≥

немайнов≥ права та майнов≥ права  суб'Їкт≥в  авторського  права 

сум≥жних прав.

 

     —татт¤ 3. —фера д≥њ «акону

 

     1. ƒ≥¤ цього «акону поширюЇтьс¤ на:

 

     а) твори, зазначен≥ у частин≥ перш≥й статт≥ 8 цього «акону, ≥

об'Їкти  сум≥жних  прав,  зазначен≥  у  статт≥  35  цього  «акону,

незалежно  в≥д  м≥сц¤ њх першого оприлюдненн¤ (або не оприлюднен≥,

але  знаход¤тьс¤  в  об'Їктивн≥й  форм≥  на  територ≥њ   ”крањни),

авторами  ¤ких або особами,  ¤ким належить авторське право ≥ (або)

сум≥жн≥ права на них,  Ї ф≥зичн≥ особи,  ¤к≥ Ї громад¤нами ”крањни

або  не  Ї њњ громад¤нами,  але мають пост≥йне м≥сце проживанн¤ на

територ≥њ ”крањни,  або юридичн≥ особи, ¤к≥ мають м≥сцезнаходженн¤

на територ≥њ ”крањни;

 

     б) твори, зазначен≥ у частин≥ перш≥й статт≥ 8 цього «акону, ≥

об'Їкти сум≥жних прав,  зазначен≥ у статт≥ 35 цього «акону, вперше

оприлюднен≥  на територ≥њ ”крањни або вперше оприлюднен≥ за межами

”крањни, але п≥сл¤ цього прот¤гом 30 дн≥в оприлюднен≥ на територ≥њ

”крањни;

 

     в) передач≥  орган≥зац≥й мовленн¤,  що мають м≥сцезнаходженн¤

на  територ≥њ  ”крањни     зд≥йснюють   передач≥   за   допомогою

передавач≥в, розташованих на територ≥њ ”крањни;

 

     г) твори арх≥тектури ≥ скульптури, ¤к≥ об'Їктивно знаход¤тьс¤

на територ≥њ ”крањни;

 

     д) твори  та  об'Їкти   сум≥жних   прав,   ¤к≥   охорон¤ютьс¤

в≥дпов≥дно до м≥жнародних договор≥в ”крањни.

 

     2. ѕоложенн¤  цього  «акону  спр¤мован≥  на  захист особистих

немайнових прав ≥ майнових прав:

 

     а) суб'Їкт≥в авторського права,  зазначених у статт≥ 7  цього

«акону,    суб'Їкт≥в  сум≥жних прав,  зазначених у частин≥ перш≥й

статт≥ 36 цього  «акону,  ¤к≥  Ї  громад¤нами  ”крањни  або  не  Ї

громад¤нами  ”крањни,  але  мають  пост≥йне  м≥сце  проживанн¤  на

територ≥њ  ”крањни  (дл¤  юридичних  ос≥б  -  м≥сцезнаходженн¤  на

територ≥њ ”крањни),  незалежно в≥д того,  на ¤к≥й територ≥њ вперше

були оприлюднен≥ њх твори чи об'Їкти сум≥жних прав;

 

     б) суб'Їкт≥в авторського права,  зазначених у статт≥ 7  цього

«акону,    суб'Їкт≥в  сум≥жних прав,  зазначених у частин≥ перш≥й

статт≥ 36 цього «акону, незалежно в≥д њх громад¤нства ≥ пост≥йного

м≥сц¤ проживанн¤ (дл¤ юридичних ос≥б - њх м≥сцезнаходженн¤), твори

чи об'Їкти сум≥жних прав  ¤ких  вперше  оприлюднен≥  на  територ≥њ

”крањни  або  не  оприлюднен≥,  але  ¤к≥ знаход¤тьс¤ в об'Їктивн≥й

форм≥ на територ≥њ ”крањни;

 

     в) суб'Їкт≥в авторського права,  зазначених у статт≥ 7  цього

«акону,    суб'Їкт≥в  сум≥жних прав,  зазначених у частин≥ перш≥й

статт≥ 36 цього «акону, незалежно в≥д њх громад¤нства ≥ пост≥йного

м≥сц¤  проживанн¤,  твори  чи  об'Їкти  сум≥жних  прав ¤ких вперше

оприлюднен≥ в  ≥нш≥й  крањн≥  та  прот¤гом  30  дн≥в  п≥сл¤  цього

оприлюднен≥ на територ≥њ ”крањни;

 

     г) ≥нших  ос≥б,  ¤к≥  мають  авторське  право ≥ (або) сум≥жн≥

права.

 

     3. —уб'Їктам  авторського  права    (або)   сум≥жних   прав,

незалежно в≥д њх громад¤нства, твори чи об'Їкти сум≥жних прав ¤ких

вперше оприлюднен≥ на територ≥њ ≥ншоњ держави або не  оприлюднен≥,

але  знаход¤тьс¤  в  об'Їктивн≥й форм≥ на територ≥њ ≥ншоњ держави,

правова охорона  надаЇтьс¤  в≥дпов≥дно  до  м≥жнародних  договор≥в

”крањни.

 

     —татт¤ 4. ѕовноваженн¤ ”станови у сфер≥ охорони авторського

               права ≥ сум≥жних прав

 

     1. ”станова забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у  сфер≥

охорони   авторського   права     сум≥жних  прав,  зд≥йснюЇ  своњ

повноваженн¤ у межах,  що  передбачен≥  законом,    виконуЇ  так≥

функц≥њ:

 

     реал≥зуЇ мон≥торинг  застосуванн¤  ≥ дотриманн¤ нац≥онального

законодавства ≥ м≥жнародних договор≥в у сфер≥ авторського права 

сум≥жних прав;

 

     веде обл≥к   орган≥зац≥й  колективного  управл≥нн¤  п≥сл¤  њх

реЇстрац≥њ,  зд≥йснюЇ нагл¤д за д≥¤льн≥стю цих орган≥зац≥й ≥ надаЇ

њм методичну допомогу;

 

     зд≥йснюЇ контроль  за  виконанн¤м  цього  «акону  у  пор¤дку,

визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

 

     зд≥йснюЇ посередництво  у   переговорах      при   вир≥шенн≥

конфл≥кт≥в м≥ж орган≥зац≥¤ми колективного управл≥нн¤,  а також м≥ж

цими орган≥зац≥¤ми ≥ суб'Їктами авторського права ≥ (або) сум≥жних

прав;

 

     орган≥зуЇ розробку   норматив≥в      таблиць   щодо  розм≥ру

м≥н≥мальноњ винагороди    њњ  розпод≥лу  м≥ж  авторами    ≥ншими

суб'Їктами  авторського права ≥ (або) сум≥жних прав ≥ подаЇ њх дл¤

затвердженн¤  аб≥нетов≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

 

     забезпечуЇ в≥дтворювач≥в,    ≥мпортер≥в          експортер≥в

прим≥рник≥в    ауд≥ов≥зуальних    твор≥в,   фонограм   (в≥деограм)

контрольними   марками   в≥дпов≥дно   до   «акону   ”крањни   "ѕро

розповсюдженн¤ прим≥рник≥в   ауд≥ов≥зуальних  твор≥в    фонограм"

( 1587-14 ), веде ™диний реЇстр одержувач≥в контрольних марок;

 

     орган≥зуЇ прийманн¤ ≥ розгл¤д за¤вок на  державну  реЇстрац≥ю

прав  автора  на твори науки,  л≥тератури ≥ мистецтва,  а також на

реЇстрац≥ю договор≥в,  ¤к≥ стосуютьс¤ прав  автор≥в  на  твори, 

зд≥йсненн¤ њх реЇстрац≥њ;

 

     забезпечуЇ складанн¤    пер≥одичне  виданн¤  каталог≥в  ус≥х

державних реЇстрац≥й авторського права;

 

     орган≥зуЇ публ≥кац≥ю оф≥ц≥йного  бюлетен¤  з  питань  охорони

авторського права ≥ сум≥жних прав;

 

     забезпечуЇ розробку    реал≥зац≥ю  осв≥тн≥х  програм у сфер≥

охорони авторського права ≥ сум≥жних прав;

 

     представл¤Ї ≥нтереси ”крањни  з  питань  охорони  авторського

права    сум≥жних  прав  у м≥жнародних орган≥зац≥¤х в≥дпов≥дно до

чинного законодавства;

 

     доручаЇ закладам,  ¤к≥ вход¤ть до державноњ системи  правовоњ

охорони ≥нтелектуальноњ власност≥, в≥дпов≥дно до њх спец≥ал≥зац≥њ,

виконувати окрем≥ завданн¤,  що визначен≥ цим «аконом,  ѕоложенн¤м

про ”станову,  ≥ншими нормативно-правовими актами у сфер≥ правовоњ

охорони ≥нтелектуальноњ власност≥;

 

     спри¤Ї   д≥¤льност≥   орган≥зац≥й   колективного   управл≥нн¤

майновими  правами  суб'Їкт≥в  авторського  права ≥ (або) сум≥жних

прав,  пов'¤заноњ з виконанн¤м функц≥й,  ¤к≥ визначен≥ статтею  49

цього   «акону;   (  „астину  першу  статт≥  4  доповнено  абзацом

чотирнадц¤тим   зг≥дно   ≥з  «аконом  N  850-IV  (  850-15  )  в≥д

22.05.2003 )

 

     виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ в≥дпов≥дно до  ѕоложенн¤  про  ”станову,

затвердженого в установленому пор¤дку.

 

     2. ”станова  маЇ  право вимагати в≥д орган≥зац≥й колективного

управл≥нн¤ передбачену частиною  сьомою  статт≥  48  цього  «акону

≥нформац≥ю.

 

     3. ‘≥нансуванн¤  д≥¤льност≥  ”станови  провадитьс¤ за рахунок

кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.

 

     —татт¤ 5. «астосуванн¤ правил м≥жнародного договору

 

     якщо чинним м≥жнародним договором,  згода  на  обов'¤зков≥сть

¤кого  надана  ¬ерховною –адою ”крањни,  встановлено ≥нш≥ правила,

н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ в законодавств≥ ”крањни про авторське право ≥

сум≥жн≥ права, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору.

 

     —татт¤ 6. ѕрава ≥ноземних ос≥б та ос≥б без громад¤нства

 

     ≤ноземн≥ особи  та  особи  без  громад¤нства,  в≥дпов≥дно  до

м≥жнародних договор≥в чи  на  основ≥  принципу  взаЇмност≥,  мають

однаков≥ з особами ”крањни права, передбачен≥ цим «аконом.

 

                            –озд≥л II

 

                         ј¬“ќ–—№ ≈ ѕ–ј¬ќ

 

     —татт¤ 7. —уб'Їкти авторського права

 

     —уб'Їктами авторського права Ї автори  твор≥в,  зазначених  у

частин≥ перш≥й статт≥ 8 цього «акону, њх спадкоЇмц≥ та особи, ¤ким

автори чи њх спадкоЇмц≥ передали своњ авторськ≥ майнов≥ права.

 

     —татт¤ 8. ќб'Їкти авторського права

 

     1. ќб'Їктами  авторського  права  Ї  твори  у  галуз≥  науки,

л≥тератури ≥ мистецтва, а саме:

 

     1) л≥тературн≥      письмов≥      твори      белетристичного,

публ≥цистичного,  наукового,  техн≥чного  або   ≥ншого   характеру

(книги, брошури, статт≥ тощо);

 

     2) виступи, лекц≥њ, промови, пропов≥д≥ та ≥нш≥ усн≥ твори;

 

     3) комп'ютерн≥ програми;

 

     4) бази даних;

 

     5) музичн≥ твори з текстом ≥ без тексту;

 

     6) драматичн≥,     музично-драматичн≥    твори,    пантом≥ми,

хореограф≥чн≥ та ≥нш≥ твори, створен≥ дл¤ сцен≥чного показу, та њх

постановки;

 

     7) ауд≥ов≥зуальн≥ твори;

 

     8) твори образотворчого мистецтва;

 

     9) твори   арх≥тектури,   м≥стобудуванн¤    садово-паркового

мистецтва;

 

     10) фотограф≥чн≥  твори,  у  тому   числ≥   твори,   виконан≥

способами, под≥бними до фотограф≥њ;

 

     11) твори   ужиткового   мистецтва,   у   тому   числ≥  твори

декоративного  ткацтва,   керам≥ки,   р≥зьбленн¤,   ливарства,   з

художнього  скла,  ювел≥рн≥ вироби тощо; ( ѕункт 11 частини першоњ

статт≥  8  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно  ≥з  «аконом  N  850-IV

( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     12) ≥люстрац≥њ,  карти,  плани,  кресленн¤, еск≥зи, пластичн≥

твори,  що стосуютьс¤ географ≥њ,  геолог≥њ,  топограф≥њ,  техн≥ки,

арх≥тектури та ≥нших сфер д≥¤льност≥;

 

     13) сцен≥чн≥  обробки  твор≥в,  зазначених  у  пункт≥  1 ц≥Їњ

частини, ≥ обробки фольклору, придатн≥ дл¤ сцен≥чного показу;

 

     14) пох≥дн≥ твори;

 

     15) зб≥рники твор≥в, зб≥рники обробок фольклору, енциклопед≥њ

та  антолог≥њ,  зб≥рники  звичайних даних,  ≥нш≥ складен≥ твори за

умови,  що  вони  Ї  результатом   творчоњ   прац≥   за   добором,

координац≥Їю  або  упор¤дкуванн¤м  зм≥сту без порушенн¤ авторських

прав на твори, що вход¤ть до них ¤к складов≥ частини;

 

     16) тексти    переклад≥в    дл¤    дублюванн¤,     озвученн¤,

субтитруванн¤    украњнською    та    ≥ншими    мовами   ≥ноземних

ауд≥ов≥зуальних твор≥в;

 

     17) ≥нш≥ твори.

 

     2. ќхорон≥ за цим «аконом п≥дл¤гають вс≥ твори,  зазначен≥  у

частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥,  ¤к оприлюднен≥, так ≥ не оприлюднен≥,

¤к завершен≥,  так ≥ не завершен≥,  незалежно в≥д њх  призначенн¤,

жанру,  обс¤гу,  мети (осв≥та,  ≥нформац≥¤,  реклама,  пропаганда,

розваги тощо).

 

     3. ѕередбачена цим «аконом правова охорона поширюЇтьс¤ т≥льки

на  форму  вираженн¤  твору    не  поширюЇтьс¤  на будь-¤к≥ ≥дењ,

теор≥њ,  принципи,  методи,  процедури, процеси, системи, способи,

концепц≥њ,   в≥дкритт¤,   нав≥ть   ¤кщо  вони  виражен≥,  описан≥,

по¤снен≥, про≥люстрован≥ у твор≥.

 

     —татт¤ 9. ќхорона авторського права на частину твору

 

     „астина твору,  ¤ка може використовуватис¤ самост≥йно, у тому

числ≥   й   ориг≥нальна  назва  твору,  розгл¤даЇтьс¤  ¤к  тв≥р 

охорон¤Їтьс¤ в≥дпов≥дно до цього «акону.

 

     —татт¤ 10. ќб'Їкти, що не охорон¤ютьс¤

 

     Ќе Ї об'Їктом авторського права:

 

     а) пов≥домленн¤ про новини дн¤ або поточн≥  под≥њ,  що  мають

характер звичайноњ прес-≥нформац≥њ;

 

     б) твори народноњ творчост≥ (фольклор);

 

     в) видан≥  органами  державноњ  влади  у межах њх повноважень

оф≥ц≥йн≥ документи пол≥тичного,  законодавчого,  адм≥н≥стративного

характеру  (закони,  укази,  постанови,  судов≥ р≥шенн¤,  державн≥

стандарти тощо) та њх оф≥ц≥йн≥ переклади;

 

     г) державн≥ символи ”крањни,  державн≥  нагороди;  символи 

знаки  орган≥в  державноњ  влади,  «бройних  —ил  ”крањни та ≥нших

в≥йськових формувань;  символ≥ка територ≥альних громад; символи та

знаки п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й;

 

     д) грошов≥ знаки;

 

     е) розклади     руху     транспортних    засоб≥в,    розклади

телерад≥опередач,  телефонн≥ дов≥дники  та  ≥нш≥  аналог≥чн≥  бази

даних,  що  не  в≥дпов≥дають  критер≥¤м  ориг≥нальност≥    на ¤к≥

поширюЇтьс¤ право sui-generis (своЇр≥дне право,  право  особливого

роду).

 

     ѕроекти оф≥ц≥йних символ≥в ≥ знак≥в, зазначених у пунктах "г"

≥ "д" частини першоњ ц≥Їњ статт≥,  до њх  оф≥ц≥йного  затвердженн¤

розгл¤даютьс¤ ¤к твори ≥ охорон¤ютьс¤ в≥дпов≥дно до цього «акону.

 

     —татт¤ 11. ¬иникненн¤ ≥ зд≥йсненн¤ авторського права.

                ѕрезумпц≥¤ авторства

 

     1. ѕервинним суб'Їктом,  ¤кому належить  авторське  право,  Ї

автор твору.

 

     «а в≥дсутност≥ доказ≥в ≥ншого автором твору вважаЇтьс¤ особа,

зазначена ¤к автор на ориг≥нал≥ або прим≥рнику  твору  (презумпц≥¤

авторства).

 

     ÷е положенн¤  застосовуЇтьс¤ також у раз≥ опубл≥куванн¤ твору

п≥д псевдон≥мом, ¤кий ≥дентиф≥куЇ автора.

 

     2. јвторське право  на  тв≥р  виникаЇ  внасл≥док  факту  його

створенн¤.  ƒл¤  виникненн¤    зд≥йсненн¤  авторського  права  не

вимагаЇтьс¤ реЇстрац≥¤ твору  чи  будь-¤ке  ≥нше  спец≥альне  його

оформленн¤, а також виконанн¤ будь-¤ких ≥нших формальностей.

 

     3. ќсоба,  ¤ка  маЇ  авторське право (автор твору чи будь-¤ка

≥нша особа,  ¤к≥й на законних п≥дставах передано авторське майнове

право   на   цей   тв≥р),  дл¤  спов≥щенн¤  про  своњ  права  може

використовувати  знак  охорони   авторського   права.   ÷ей   знак

складаЇтьс¤ з таких елемент≥в:

 

     латинська  л≥тера "c", обведена колом, - (зображенн¤ знака не

наводитьс¤);

 

     ≥м'¤ особи, ¤ка маЇ авторське право;

 

     р≥к першоњ публ≥кац≥њ твору.

 

     «нак охорони  авторського права проставл¤Їтьс¤ на ориг≥нал≥ ≥

кожному прим≥рнику твору.

 

     4. якщо тв≥р опубл≥ковано анон≥мно  чи  п≥д  псевдон≥мом  (за

вин¤тком  випадку,  коли псевдон≥м однозначно ≥дентиф≥куЇ автора),

видавець твору (його ≥м'¤ чи назва мають бути зазначен≥ на  твор≥)

вважаЇтьс¤   представником  автора    маЇ  право  захищати  права

останнього.  ÷е положенн¤ д≥Ї до того часу,  поки автор  твору  не

розкриЇ своЇ ≥м'¤ ≥ не за¤вить про своЇ авторство.

 

     5. —уб'Їкт   авторського   права  дл¤  засв≥дченн¤  авторства

(авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений тв≥р, факту

  дати  опубл≥куванн¤  твору  чи договор≥в,  ¤к≥ стосуютьс¤ права

автора  на  тв≥р,  у  будь-¤кий  час   прот¤гом   строку   охорони

авторського  права  може  зареЇструвати  своЇ  авторське  право  у

в≥дпов≥дних державних реЇстрах.

 

     ƒержавна реЇстрац≥¤  авторського  права     договор≥в,   ¤к≥

стосуютьс¤ права автора на тв≥р, зд≥йснюЇтьс¤ ”становою в≥дпов≥дно

до затвердженого  аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  пор¤дку.  ”станова

складаЇ ≥ пер≥одично видаЇ каталоги вс≥х державних реЇстрац≥й.

 

     «а п≥дготовку  ”становою  до державноњ реЇстрац≥њ авторського

права    договор≥в,  ¤к≥  стосуютьс¤  права   автора   на   тв≥р,

сплачуютьс¤  збори,  розм≥ри ¤ких визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в

”крањни.

 

     ѕро реЇстрац≥ю авторського права на тв≥р ”становою  видаЇтьс¤

св≥доцтво.  «а  видачу св≥доцтва сплачуЇтьс¤ державне мито,  кошти

в≥д сплати ¤кого перераховуютьс¤ до  ƒержавного  бюджету  ”крањни.

–озм≥р    пор¤док  сплати  державного  мита  за  видачу св≥доцтва

визначаютьс¤ законодавством.

 

     ќсоба, ¤ка волод≥Ї матер≥альним  об'Їктом,  в  ¤кому  вт≥лено

(виражено)  тв≥р,  не  може перешкоджати особ≥,  ¤ка маЇ авторське

право, у його реЇстрац≥њ.

 

     —татт¤ 12. јвторське право ≥ право власност≥ на матер≥альний

                об'Їкт, в ¤кому вт≥лено тв≥р

 

     1. јвторське  право ≥ право власност≥ на матер≥альний об'Їкт,

в ¤кому вт≥лено тв≥р,  не залежать  одне  в≥д  одного.  ¬≥дчуженн¤

матер≥ального об'Їкта, в ¤кому вт≥лено тв≥р, не означаЇ в≥дчуженн¤

авторського права ≥ навпаки.

 

     2. ¬ласников≥ матер≥ального об'Їкта, в ¤кому вт≥лено ориг≥нал

твору  образотворчого  мистецтва  чи арх≥тектури,  не дозвол¤Їтьс¤

руйнувати цей об'Їкт без попереднього пропонуванн¤  його  авторов≥

твору за ц≥ну,  що не перевищуЇ вартост≥ матер≥ал≥в, витрачених на

його створенн¤.  якщо збереженн¤ об'Їкта, в ¤кому вт≥лено ориг≥нал

твору,  Ї  неможливим,  власник  матер≥ального  об'Їкта,  в  ¤кому

виражено ориг≥нал твору,  повинен дозволити авторов≥ зробити коп≥ю

твору  у  в≥дпов≥дн≥й  форм≥,  а  ¤кщо це стосуЇтьс¤ арх≥тектурноњ

споруди - фотограф≥њ твору.

 

 

     —татт¤ 13. —п≥вавторство

 

     1. —п≥вавторами  Ї  особи,  сп≥льною  творчою   працею   ¤ких

створено тв≥р.

 

     јвторське право на тв≥р,  створений у сп≥вавторств≥, належить

вс≥м сп≥вавторам незалежно в≥д того,  чи утворюЇ такий  тв≥р  одне

нерозривне  ц≥ле  або  складаЇтьс¤  ≥з  частин,  кожна  з ¤ких маЇ

самост≥йне значенн¤.

 

     ¬≥дносини м≥ж сп≥вавторами визначаютьс¤ угодою, укладеною м≥ж

ними.

 

     ѕраво опубл≥куванн¤  та  ≥ншого  використанн¤  твору в ц≥лому

належить вс≥м сп≥вавторам.

 

     якщо тв≥р, створений у сп≥вавторств≥, утворюЇ одне нерозривне

ц≥ле,  то  жоден  ≥з  сп≥вавтор≥в  не  може  без достатн≥х п≥дстав

в≥дмовити ≥ншим у дозвол≥ на опубл≥куванн¤,  ≥нше використанн¤ або

зм≥ну твору.

 

     ” раз≥  порушенн¤ сп≥льного авторського права кожен сп≥вавтор

може доводити своЇ право в судовому пор¤дку.

 

     2. якщо  тв≥р,  створений  у  сп≥вавторств≥,  складаЇтьс¤   з

частин,  кожна  з  ¤ких  маЇ  самост≥йне  значенн¤,  то  кожен  ≥з

сп≥вавтор≥в маЇ право використовувати створену ним  частину  твору

на   власний   розсуд,   ¤кщо   ≥нше  не  передбачено  угодою  м≥ж

сп≥вавторами.

 

     3. —п≥вавторством  Ї  також  авторське  право  на   ≥нтерв'ю.

—п≥вавторами ≥нтерв'ю Ї особа,  ¤ка дала ≥нтерв'ю,  та особа,  ¤ка

його вз¤ла.

 

     ќпубл≥куванн¤ запису ≥нтерв'ю  допускаЇтьс¤  лише  за  згодою

особи, ¤ка дала ≥нтерв'ю.

 

     4. ¬инагорода  за  використанн¤  твору належить сп≥вавторам у

р≥вних частках, ¤кщо в угод≥ м≥ж ними не передбачаЇтьс¤ ≥нше.

 

     —татт¤ 14. ќсобист≥ немайнов≥ права автора

 

     1. јвтору належать так≥ особист≥ немайнов≥ права:

 

     1) вимагати  визнанн¤  свого  авторства   шл¤хом   зазначенн¤

належним  чином  ≥мен≥  автора  на  твор≥  ≥ його прим≥рниках ≥ за

будь-¤кого  публ≥чного  використанн¤  твору,  ¤кщо  це   практично

можливо;

 

     2) заборон¤ти   п≥д   час   публ≥чного   використанн¤   твору

згадуванн¤ свого ≥мен≥,  ¤кщо в≥н ¤к автор твору бажаЇ  залишитись

анон≥мом;

 

     3) вибирати   псевдон≥м,   зазначати    вимагати  зазначенн¤

псевдон≥ма зам≥сть  справжнього  ≥мен≥  автора  на  твор≥    його

прим≥рниках ≥ п≥д час будь-¤кого його публ≥чного використанн¤;

 

     4) вимагати   збереженн¤   ц≥л≥сност≥   твору     протид≥¤ти

будь-¤кому перекрученню,  спотворенню  чи  ≥нш≥й  зм≥н≥  твору або

будь-¤кому ≥ншому  пос¤ганню  на  тв≥р,  що може зашкодити чест≥ ≥

репутац≥њ автора.

 

     2. ќсобист≥ немайнов≥ права автора не  можуть  бути  передан≥

(в≥дчужен≥) ≥ншим особам.

 

     —татт¤ 15. ћайнов≥ права автора

 

     1. ƒо майнових прав автора (чи ≥ншоњ особи, ¤ка маЇ авторське

право) належать:

 

     а) виключне право на використанн¤ твору;

 

     б) виключне право на дозв≥л або заборону  використанн¤  твору

≥ншими особами.

 

     ћайнов≥ права  автора  (чи  ≥ншоњ  особи,  ¤ка  маЇ авторське

право) можуть бути  передан≥  (в≥дчужен≥)  ≥нш≥й  особ≥  зг≥дно  з

положенн¤ми  статт≥  31  цього  «акону,  п≥сл¤  чого ц¤ особа стаЇ

суб'Їктом авторського права.

 

     2. ¬иключне право на використанн¤  твору  автором  (чи  ≥ншою

особою,  ¤ка  маЇ  авторське  право) дозвол¤Ї йому використовувати

тв≥р у будь-¤к≥й форм≥ ≥ будь-¤ким способом.

 

     3. ¬иключне право автора (чи ≥ншоњ особи,  ¤ка маЇ  авторське

право) на дозв≥л чи заборону використанн¤ твору ≥ншими особами даЇ

йому право дозвол¤ти або заборон¤ти:

 

     1) в≥дтворенн¤ твор≥в;

 

     2) публ≥чне виконанн¤ ≥ публ≥чне спов≥щенн¤ твор≥в;

 

     3) публ≥чну демонстрац≥ю ≥ публ≥чний показ;

 

     4) будь-¤ке   повторне   оприлюдненн¤   твор≥в,   ¤кщо   воно

зд≥йснюЇтьс¤  ≥ншою  орган≥зац≥Їю,  н≥ж  та,  що  зд≥йснила  перше

оприлюдненн¤;

 

     5) переклади твор≥в;

 

     6) переробки,  адаптац≥њ,  аранжуванн¤ та ≥нш≥ под≥бн≥  зм≥ни

твор≥в;

 

     7) включенн¤   твор≥в   ¤к  складових  частин  до  зб≥рник≥в,

антолог≥й, енциклопед≥й тощо;

 

     8) розповсюдженн¤ твор≥в шл¤хом першого  продажу,  в≥дчуженн¤

≥ншим  способом або шл¤хом здаванн¤ в майновий найм чи у прокат та

шл¤хом ≥ншоњ передач≥ до першого продажу прим≥рник≥в твору;

 

     9) поданн¤ своњх твор≥в до загального  в≥дома  публ≥ки  таким

чином,  що  њњ  представники  можуть  зд≥йснити доступ до твор≥в з

будь-¤кого м≥сц¤ ≥ у будь-¤кий час за њх власним вибором;

 

     10) здаванн¤ в майновий найм ≥ (або) комерц≥йний прокат п≥сл¤

першого   продажу,   в≥дчуженн¤   ≥ншим   способом  ориг≥налу  або

прим≥рник≥в  ауд≥ов≥зуальних  твор≥в,  комп'ютерних  програм,  баз

даних,   музичних   твор≥в   у   нотн≥й  форм≥,  а  також  твор≥в,

заф≥ксованих у фонограм≥ чи в≥деограм≥ або  у  форм≥,  ¤ку  зчитуЇ

комп'ютер;

 

     11) ≥мпорт прим≥рник≥в твор≥в.

 

     ÷ей перел≥к не Ї вичерпним.

 

     4. ¬иключн≥ права автор≥в на використанн¤ твор≥в арх≥тектури,

м≥стобудуванн¤, садово-паркового мистецтва передбачають ≥ право њх

участ≥ у реал≥зац≥њ проект≥в цих твор≥в.

 

     5.  «а  вин¤тком  випадк≥в, передбачених статт¤ми 21-25 цього

«акону,  автор (чи ≥нша особа,  ¤ка маЇ авторське право) маЇ право

вимагати   виплати  винагороди  за  будь-¤ке  використанн¤  твору.

¬инагорода може зд≥йснюватис¤ у форм≥  одноразового  (паушального)

платежу,  або  в≥драхувань  за  кожний проданий прим≥рник чи кожне

використанн¤ твору (ро¤лт≥), або комб≥нованих платеж≥в.

 

     –озм≥р ≥ пор¤док виплати авторськоњ винагороди за створенн¤ ≥

використанн¤  твору  встановлюютьс¤  в  авторському договор≥ або у

договорах,  що укладаютьс¤  за  дорученн¤м  суб'Їкт≥в  авторського

права   орган≥зац≥¤ми   колективного  управл≥нн¤  з  особами,  ¤к≥

використовують твори.

 

      аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни можуть установлюватис¤ м≥н≥мальн≥

ставки  авторськоњ  винагороди та пор¤док њх застосуванн¤. ( јбзац

трет≥й  частини  п'¤тоњ  статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з

«аконом N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     6.   ќбмеженн¤  майнових  прав,  встановлен≥  статт¤ми  21-25

цього «акону,  зд≥йснюютьс¤ за умови,  що  вони  не  завдаватимуть

шкоди  використанню твору ≥ не обмежуватимуть безп≥дставно законн≥

≥нтереси автора.

 

     7. якщо прим≥рники правом≥рно опубл≥кованого  твору  законним

чином  введен≥  у  цив≥льний  об≥г  шл¤хом  њх  першого  продажу в

”крањн≥,  то допускаЇтьс¤  њх  повторне  введенн¤  в  об≥г  шл¤хом

продажу,  даруванн¤ тощо без згоди автора (чи ≥ншоњ особи, ¤ка маЇ

авторське право) ≥  без  виплати  авторськоњ  винагороди,  а  щодо

твор≥в образотворчого мистецтва - з урахуванн¤м положень статт≥ 27

цього «акону. ѕроте у цьому випадку право здаванн¤ у майновий найм

чи  комерц≥йний  прокат  залишаЇтьс¤  виключно за особою,  ¤ка маЇ

авторське право.

 

     —татт¤ 16. јвторське право на службов≥ твори

 

     1. јвторське  особисте  немайнове  право  на  службовий  тв≥р

належить його автору.

 

     2. ¬иключне   майнове   право   на  службовий  тв≥р  належить

роботодавцю,  ¤кщо  ≥нше   не   передбачено   трудовим   договором

(контрактом)  та  (або)  цив≥льно-правовим договором м≥ж автором ≥

роботодавцем.

 

     3. «а  створенн¤    використанн¤  службового  твору   автору

належить  авторська  винагорода,  розм≥р  та  пор¤док виплати ¤коњ

встановлюютьс¤   трудовим   договором   (контрактом)   та    (або)

цив≥льно-правовим договором м≥ж автором ≥ роботодавцем.

 

     —татт¤ 17. јвторське право на ауд≥ов≥зуальний тв≥р

 

     1. јвторами ауд≥ов≥зуального твору Ї:

 

     а) режисер-постановник;

 

     б) автор сценар≥ю ≥ (або) текст≥в, д≥алог≥в;

 

     в) автор  спец≥ально  створеного  дл¤  ауд≥ов≥зуального твору

музичного твору з текстом або без нього;

 

     г) художник-постановник;

 

     д) оператор-постановник.

 

     ќдна ≥ та сама ф≥зична особа може сум≥щати дв≥ або б≥льше  ≥з

наведених у ц≥й частин≥ авторських функц≥й.

 

     2. якщо   ≥нше   не  передбачено  у  договор≥  про  створенн¤

ауд≥ов≥зуального   твору,   автори,   ¤к≥   зробили   внесок   або

зобов'¤залис¤  зробити внесок у створенн¤ ауд≥ов≥зуального твору ≥

передали  майнов≥  права  орган≥зац≥њ,  що  зд≥йснюЇ   виробництво

ауд≥ов≥зуального  твору,  чи продюсеру ауд≥ов≥зуального твору,  не

мають  права  заперечувати  проти  виконанн¤  цього  твору,   його

в≥дтворенн¤,    розповсюдженн¤,   публ≥чного   показу,   публ≥чноњ

демонстрац≥њ,  публ≥чного  спов≥щенн¤,  а  також  субтитруванн¤ 

дублюванн¤  його  тексту,  кр≥м права на окреме публ≥чне виконанн¤

музичних  твор≥в,  включених   до   ауд≥ов≥зуального   твору.   «а

оприлюдненн¤  ≥ кожне публ≥чне виконанн¤,  показ,  демонстрац≥ю чи

спов≥щенн¤ ауд≥ов≥зуального твору, його здаванн¤ у майновий найм ≥

(або)  комерц≥йний  прокат  його  прим≥рник≥в  за  вс≥ма  авторами

ауд≥ов≥зуального   твору   збер≥гаЇтьс¤   право   на   справедливу

винагороду,   що   розпод≥л¤Їтьс¤     виплачуЇтьс¤  орган≥зац≥¤ми

колективного управл≥нн¤ або ≥ншим способом.

 

     3. јвтори,  твори  ¤ких  ув≥йшли  ¤к  складова   частина   до

ауд≥ов≥зуального   твору  (¤к  тих,  що  ≥снували  ран≥ше,  так 

створених у процес≥ роботи над ауд≥ов≥зуальним твором), збер≥гають

авторське   право   кожний   на  св≥й  тв≥р    можуть  самост≥йно

використовувати  його  незалежно  в≥д  ауд≥ов≥зуального  твору   в

ц≥лому,  ¤кщо  договором  з орган≥зац≥Їю,  що зд≥йснюЇ виробництво

ауд≥ов≥зуального твору,  чи з продюсером ауд≥ов≥зуального твору не

передбачено ≥нше.

 

     —татт¤ 18. јвторське право на комп'ютерн≥ програми

 

      омп'ютерн≥ програми охорон¤ютьс¤ ¤к л≥тературн≥ твори.  “ака

охорона поширюЇтьс¤ на комп'ютерн≥ програми незалежно в≥д  способу

чи форми њх вираженн¤.

 

     —татт¤ 19. јвторське право на зб≥рники та ≥нш≥

                складен≥ твори

 

     1. јвторов≥ зб≥рника та ≥нших складених твор≥в (упор¤дников≥)

належить  авторське  право  на зд≥йснен≥ ним п≥дб≥р ≥ розташуванн¤

твор≥в та (або)  ≥нших  даних,  що  Ї  результатом  творчоњ  прац≥

(упор¤дкуванн¤).

 

     ”пор¤дник зб≥рника  користуЇтьс¤  авторським  правом за умови

дотриманн¤  ним  прав  автор≥в  кожного  з  твор≥в,  включених  до

складеного твору.

 

     јвтори твор≥в,  включених  до  складеного твору,  мають право

використовувати своњ твори незалежно в≥д  складеного  твору,  ¤кщо

≥нше не передбачено авторським договором з упор¤дником зб≥рника.

 

     јвторське право  упор¤дника  зб≥рника  не  перешкоджаЇ  ≥ншим

особам зд≥йснювати самост≥йний п≥дб≥р або розташуванн¤  тих  самих

твор≥в та (або) ≥нших даних дл¤ створенн¤ своњх твор≥в.

 

     ѕередбачена ц≥Їю   частиною  правова  охорона  баз  даних  не

поширюЇтьс¤ на сам≥ дан≥  чи  ≥нформац≥ю    не  зач≥паЇ  будь-¤ке

авторське право,  що в≥дноситьс¤ до самих даних чи ≥нформац≥њ, ¤к≥

м≥ст¤тьс¤ у баз≥ даних.

 

     2. ¬идавц¤м    енциклопед≥й,    енциклопедичних    словник≥в,

пер≥одичних зб≥рник≥в,  зб≥рник≥в наукових праць,  газет, журнал≥в

та  ≥нших  пер≥одичних   видань   належать   виключн≥   права   на

використанн¤   таких  видань  у  ц≥лому.  ¬идавець  маЇ  право  за

будь-¤кого використанн¤ таких видань зазначати в них своЇ ≥м'¤ або

вимагати такого зазначенн¤.

 

     јвтори твор≥в, включених до таких видань, збер≥гають виключн≥

права на використанн¤ своњх твор≥в незалежно в≥д виданн¤ в ц≥лому,

¤кщо ≥нше не передбачено авторським договором.

 

     —татт¤ 20. јвторське право перекладач≥в ≥ автор≥в

                ≥нших пох≥дних твор≥в

 

     1. ѕерекладачам ≥  авторам  ≥нших  пох≥дних  твор≥в  належить

авторське право на зд≥йснен≥ ними переклад, адаптац≥ю, аранжуванн¤

або ≥ншу переробку.

 

     ѕерекладач≥ ≥ (або) автори ≥нших пох≥дних твор≥в користуютьс¤

авторським  правом на створений ними тв≥р за умови дотриманн¤ ними

прав автора,  тв≥р ¤кого зазнав перекладу,  адаптац≥њ, аранжуванн¤

або ≥ншоњ переробки.

 

     2. јвторське   право   перекладач≥в    (або)  автор≥в  ≥нших

пох≥дних твор≥в  не  перешкоджаЇ  ≥ншим  особам  зд≥йснювати  своњ

переклади ≥ переробки тих самих твор≥в.

 

     —татт¤ 21. ¬≥льне використанн¤ твору ≥з зазначенн¤м

                ≥мен≥ автора

 

     Ѕез згоди автора (чи ≥ншоњ особи,  ¤ка маЇ авторське  право),

але з обов'¤зковим зазначенн¤м ≥мен≥ автора ≥ джерела запозиченн¤,

допускаЇтьс¤:

 

     1) використанн¤  цитат  (коротких  уривк≥в)  з  опубл≥кованих

твор≥в  в  обс¤з≥,  виправданому  поставленою метою,  в тому числ≥

цитуванн¤ статей з газет ≥ журнал≥в у форм≥  огл¤д≥в  преси,  ¤кщо

воно зумовлено критичним,  полем≥чним,  науковим або ≥нформац≥йним

характером твору, до ¤кого цитати включаютьс¤; в≥льне використанн¤

цитат  у форм≥ коротких уривк≥в з виступ≥в ≥ твор≥в,  включених до

фонограми (в≥деограми) або програми мовленн¤;

 

     2) використанн¤ л≥тературних    художн≥х  твор≥в  в  обс¤з≥,

виправданому   поставленою   метою,   ¤к  ≥люстрац≥й  у  виданн¤х,

передачах  мовленн¤,  звукозаписах  чи  в≥деозаписах   навчального

характеру;

 

     3) в≥дтворенн¤   у  прес≥,  публ≥чне  виконанн¤  чи  публ≥чне

спов≥щенн¤ попередньо опубл≥кованих у газетах або журналах  статей

з  поточних  економ≥чних,  пол≥тичних,  рел≥г≥йних  та  соц≥альних

питань чи публ≥чно спов≥щених твор≥в такого ж самого  характеру  у

випадках,  коли право на таке в≥дтворенн¤, публ≥чне спов≥щенн¤ або

≥нше публ≥чне пов≥домленн¤ спец≥ально не заборонено автором;

 

     4) в≥дтворенн¤ з метою висв≥тленн¤  поточних  под≥й  засобами

фотограф≥њ   або  к≥нематограф≥њ,  публ≥чне  спов≥щенн¤  або  ≥нше

публ≥чне  пов≥домленн¤  твор≥в,  побачених  або  почутих  п≥д  час

переб≥гу таких под≥й, в обс¤з≥, виправданому ≥нформац≥йною метою;

 

     5)  в≥дтворенн¤  у каталогах твор≥в, виставлених на доступних

публ≥ц≥   виставках,  аукц≥онах,  ¤рмарках  або  у  колекц≥¤х  дл¤

висв≥тленн¤ зазначених заход≥в,  без використанн¤ цих каталог≥в  у

комерц≥йних  ц≥л¤х;  ( ѕункт 5 частини першоњ статт≥ 21 в редакц≥њ

«акону N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     6) виданн¤ випущених у св≥т твор≥в рельЇфно-крапковим шрифтом

дл¤ сл≥пих;

 

     7) в≥дтворенн¤   твор≥в   дл¤  судового    адм≥н≥стративного

провадженн¤ в обс¤з≥, виправданому ц≥Їю метою;

 

     8) публ≥чне виконанн¤ музичних твор≥в  п≥д  час  оф≥ц≥йних 

рел≥г≥йних  церемон≥й,  а  також похорон≥в в обс¤з≥,  виправданому

характером таких церемон≥й;

 

     9) в≥дтворенн¤ з  ≥нформац≥йною  метою  у  газетах  та  ≥нших

пер≥одичних виданн¤х, передача в еф≥р або ≥нше публ≥чне спов≥щенн¤

публ≥чно виголошених промов, звернень, допов≥дей та ≥нших под≥бних

твор≥в у обс¤з≥, виправданому поставленою метою;

 

     10) в≥дтворенн¤   твору  в  ц≥л¤х    за  умов,  передбачених

статт¤ми 22-25 цього «акону.

 

     ÷ей перел≥к в≥льного використанн¤ твор≥в Ї вичерпним.

 

     —татт¤ 22. ¬≥льне в≥дтворенн¤ б≥бл≥отеками та арх≥вами

                прим≥рник≥в твору репрограф≥чним способом

 

     ƒопускаЇтьс¤ без  згоди  автора  або  ≥ншоњ  особи,  ¤ка  маЇ

авторське право, репрограф≥чне в≥дтворенн¤ одного прим≥рника твору

б≥бл≥отеками та арх≥вами,  д≥¤льн≥сть ¤ких не спр¤мована пр¤мо або

опосередковано на одержанн¤ прибутку, за таких умов:

1) у раз≥,  коли в≥дтворюваним твором Ї  окрема  опубл≥кована

статт¤  та  ≥нш≥  невелик≥  за обс¤гом твори чи уривки з письмових

твор≥в  (за  вин¤тком  комп'ютерних  програм    баз   даних),   з

≥люстрац≥¤ми  чи  без  них,  ≥ коли це в≥дтворенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ за

запитами ф≥зичних ос≥б за умови, що:

 

     а) б≥бл≥отека та арх≥в мають достатньо  п≥дстав  вважати,  що

такий  прим≥рник використовуватиметьс¤ з метою осв≥ти,  навчанн¤ ≥

приватного досл≥дженн¤;

 

     б) в≥дтворенн¤  твору  Ї  поодиноким  випадком      не   маЇ

систематичного характеру;

 

     (  ѕ≥дпункт  "в"  пункту  1  статт≥  22 виключено на п≥дстав≥

«акону N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     2) у раз≥,  коли в≥дтворенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ дл¤ збереженн¤  або

зам≥ни загубленого,  пошкодженого та непридатного прим≥рника даноњ

б≥бл≥отеки чи арх≥ву або дл¤ в≥дновленн¤ загубленого, пошкодженого

або  непридатного  прим≥рника  з  фонду  аналог≥чноњ б≥бл≥отеки чи

арх≥ву,  а одержанн¤ такого прим≥рника ≥ншим шл¤хом  неможливе,  а

також  коли  в≥дтворенн¤  твору  Ї  поодиноким  випадком  ≥ не маЇ

систематичного характеру.

 

 

     —татт¤ 23. ¬≥льне в≥дтворенн¤ прим≥рник≥в твору дл¤ навчанн¤

 

     ƒопускаЇтьс¤ без  згоди  автора  чи  ≥ншоњ  особи,  ¤ка   маЇ

авторське право:

 

     1) в≥дтворенн¤  уривк≥в  з  опубл≥кованих  письмових  твор≥в,

ауд≥ов≥зуальних твор≥в ¤к ≥люстрац≥й дл¤  навчанн¤  за  умови,  що

обс¤г такого в≥дтворенн¤ в≥дпов≥даЇ зазначен≥й мет≥;

 

     2) репрограф≥чне   в≥дтворенн¤   навчальними   закладами  дл¤

аудиторних зан¤ть  опубл≥кованих  статей  та  ≥нших  невеликих  за

обс¤гом твор≥в,  а також уривк≥в з письмових твор≥в з ≥люстрац≥¤ми

або без них за умови, коли:

 

     а) обс¤г такого в≥дтворенн¤ в≥дпов≥даЇ зазначен≥й мет≥;

 

     б) в≥дтворенн¤  твору  Ї  поодиноким  випадком      не   маЇ

систематичного характеру;

 

     (  ѕ≥дпункт  "в"  пункту  2  статт≥  23 виключено на п≥дстав≥

«акону N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     —татт¤ 24. ¬≥льне коп≥юванн¤, модиф≥кац≥¤ ≥ декомп≥л¤ц≥¤

                комп'ютерних програм

 

     1.  ќсоба,  ¤ка  правом≥рно  волод≥Ї  правом≥рно виготовленим

прим≥рником  комп'ютерноњ програми, маЇ право без згоди автора або

≥ншоњ  особи,  ¤ка  маЇ  авторське  право  на цю програму: ( јбзац

перший  частини  першоњ  статт≥ 24 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з

«аконом N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     1) внести  до  комп'ютерноњ  програми  зм≥ни  (модиф≥кац≥њ) з

метою забезпеченн¤ њњ функц≥онуванн¤ на техн≥чних  засобах  особи,

¤ка  використовуЇ  ц≥  програми,    вчиненн¤  д≥й,  пов'¤заних  з

функц≥онуванн¤м   комп'ютерноњ   програми   в≥дпов≥дно    до    њњ

призначенн¤,  зокрема  запис ≥ збереженн¤ в пам'¤т≥ комп'ютера,  а

також виправленн¤ ¤вних помилок, ¤кщо ≥нше не передбачено угодою з

автором чи ≥ншою особою, ¤ка маЇ авторське право;

 

     2) виготовити  одну коп≥ю комп'ютерноњ програми за умови,  що

ц¤ коп≥¤ призначена т≥льки  дл¤  арх≥вних  ц≥лей  або  дл¤  зам≥ни

правом≥рно   придбаного   прим≥рника  у  випадках,  ¤кщо  ориг≥нал

комп'ютерноњ  програми  буде   втраченим,   знищеним   або   стане

непридатним   дл¤   використанн¤.  ѕри  цьому  коп≥¤  комп'ютерноњ

програми не може бути використана дл¤ ≥нших ц≥лей, н≥ж зазначено у

цьому пункт≥ та пункт≥ 1 ц≥Їњ частини,  ≥ маЇ бути знищена у раз≥,

¤кщо волод≥нн¤ прим≥рником  ц≥Їњ  комп'ютерноњ  програми  перестаЇ

бути правом≥рним;

 

     3) декомп≥лювати   комп'ютерну  програму  (перетворити  њњ  з

об'Їктного коду у вих≥дний текст) з  метою  одержанн¤  ≥нформац≥њ,

необх≥дноњ  дл¤  дос¤гненн¤  њњ взаЇмод≥њ ≥з незалежно розробленою

комп'ютерною програмою, за дотриманн¤ таких умов:

 

     а) ≥нформац≥¤,  необх≥дна   дл¤   дос¤гненн¤   здатност≥   до

взаЇмод≥њ, ран≥ше не була доступною ц≥й особ≥ з ≥нших джерел;

 

     б) зазначен≥   д≥њ   зд≥йснюютьс¤   т≥льки  щодо  тих  частин

комп'ютерноњ програми,  ¤к≥ необх≥дн≥ дл¤ дос¤гненн¤ здатност≥  до

взаЇмод≥њ;

 

     в) ≥нформац≥¤,   одержана  в  результат≥  декомп≥л¤ц≥њ,  може

використовуватис¤ лише дл¤ дос¤гненн¤ здатност≥ до њњ взаЇмод≥њ  з

≥ншими  програмами,  але  не може передаватис¤ ≥ншим особам,  кр≥м

випадк≥в,  ¤кщо це необх≥дно дл¤ дос¤гненн¤ здатност≥ до взаЇмод≥њ

з  ≥ншими  програмами,  а  також  не  може  використовуватис¤  дл¤

розробленн¤  комп'ютерноњ  програми,  схожоњ   на   декомп≥льовану

комп'ютерну  програму,  або  дл¤ вчиненн¤ будь-¤коњ ≥ншоњ д≥њ,  що

порушуЇ авторське право;

 

     4) спостер≥гати,   вивчати,    досл≥джувати    функц≥онуванн¤

комп'ютерноњ  програми  з  метою  визначенн¤ ≥дей ≥ принцип≥в,  що

лежать в њњ основ≥,  за умови,  що це робитьс¤ в процес≥ виконанн¤

будь-¤коњ д≥њ ≥з завантаженн¤, показу, функц≥онуванн¤, передач≥ чи

запису в пам'¤ть (збереженн¤) комп'ютерноњ програми.

 

     2. «астосуванн¤ положень ц≥Їњ  статт≥  не  повинно  завдавати

шкоди  використанню  комп'ютерноњ програми ≥ не повинно обмежувати

законн≥ ≥нтереси автора та (або) ≥ншоњ особи,  ¤ка  маЇ  авторське

право на комп'ютерну програму.

 

     —татт¤ 25. ¬≥льне в≥дтворенн¤ твор≥в у особистих ц≥л¤х

 

     1. ƒопускаЇтьс¤  без дозволу автора (чи ≥ншоњ особи,  ¤ка маЇ

авторське право) ≥ без виплати авторськоњ винагороди  в≥дтворювати

виключно   в   особистих  ц≥л¤х  або  дл¤  кола  с≥м'њ  попередньо

правом≥рно оприлюднен≥ твори, кр≥м:

 

     а) твор≥в арх≥тектури у форм≥ буд≥вель ≥ споруд;

 

     б) комп'ютерних програм,  за вин¤тком випадк≥в,  передбачених

статтею 24 цього «акону;

 

     в) репрограф≥чного   в≥дтворенн¤   книг,   нотних  текст≥в 

ориг≥нальних  твор≥в   образотворчого   мистецтва,   за   вин¤тком

випадк≥в, передбачених статт¤ми 22 ≥ 23 цього «акону;

 

     (  ѕункт  "г"  частини першоњ статт≥ 25 виключено на п≥дстав≥

«акону N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     2.  “вори ≥ виконанн¤, заф≥ксован≥ у фонограмах, в≥деограмах,

њх  прим≥рниках,  а  також  ауд≥ов≥зуальн≥  твори та њх прим≥рники

допускаЇтьс¤ в≥дтворювати у домашн≥х умовах виключно  в  особистих

ц≥л¤х або дл¤ кола с≥м'њ без дозволу автора (автор≥в), виконавц≥в,

виробник≥в фонограм,  виробник≥в  в≥деограм,  але  з  виплатою  њм

винагороди.   ќсобливост≥   виплати  винагороди  у  цьому  випадку

визначен≥  статтею  42  цього  «акону. ( „астина друга статт≥ 25 в

редакц≥њ «акону N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     —татт¤ 26. ѕраво доступу до твору образотворчого мистецтва

 

     ѕри передач≥ твору образотворчого мистецтва чи  матер≥ального

об'Їкта,  в ¤кому вт≥лено цей тв≥р,  у власн≥сть ≥нш≥й особ≥ автор

маЇ  право  вимагати  доступу  до  цього  твору   з   метою   його

використанн¤  дл¤ в≥дтворенн¤ (виготовленн¤ прим≥рник≥в,  слайд≥в,

карток,  переробок тощо) за умови,  що це не порушуЇ законн≥ права

та  ≥нтереси  власника твору образотворчого мистецтва.  ¬ласник не

може в≥дмовити автору в доступ≥ до твору  без  достатн≥х  п≥дстав.

ѕри  цьому  в≥д  власника  твору  не можна вимагати доставки твору

авторов≥.

 

     —татт¤ 27. ѕраво сл≥дуванн¤

 

     јвтор твору образотворчого мистецтва,  а у раз≥ його смерт≥ -

спадкоЇмц≥  впродовж  встановленого статтею 28 цього «акону строку

користуютьс¤   щодо    проданих    автором    ориг≥нал≥в    твор≥в

образотворчого  мистецтва нев≥дчужуваним правом на одержанн¤ п'¤ти

в≥дсотк≥в в≥д ц≥ни кожного наступного продажу твору через аукц≥он,

галерею,  салон,  крамницю  тощо,  що йде за першим його продажем,

зд≥йсненим автором твору (право сл≥дуванн¤).  ¬иплата винагороди у

цьому  випадку  зд≥йснюЇтьс¤  зазначеними  аукц≥онами,  галере¤ми,

салонами, крамниц¤ми тощо.

 

     «б≥р ≥   виплата   винагороди,   одержаноњ    в    результат≥

використанн¤  права  сл≥дуванн¤,  зд≥йснюютьс¤  особисто  автором,

через  його  пов≥реного   або   через   орган≥зац≥њ   колективного

управл≥нн¤.

 

     —татт¤ 28. —трок д≥њ авторського права

 

     1. јвторське  право  на  тв≥р  виникаЇ  внасл≥док  факту його

створенн¤ ≥ починаЇ д≥¤ти в≥д дн¤ створенн¤ твору.

 

     2. јвторське  право  д≥Ї  прот¤гом  усього  житт¤  автора  

70 рок≥в  п≥сл¤  його  смерт≥,  кр≥м  випадк≥в,  передбачених ц≥Їю

статтею.

 

     3. ƒл¤ твор≥в,  оприлюднених анон≥мно  або  п≥д  псевдон≥мом,

строк  д≥њ  авторського  права  зак≥нчуЇтьс¤  через 70 рок≥в п≥сл¤

того,  ¤к тв≥р було оприлюднено.  якщо вз¤тий автором псевдон≥м не

викликаЇ  сумн≥ву  щодо  особи  автора  або  ¤кщо авторство твору,

оприлюдненого  анон≥мно  або  п≥д  псевдон≥мом,  розкриваЇтьс¤  не

п≥зн≥ше   н≥ж   через   70   рок≥в   п≥сл¤   оприлюдненн¤   твору,

застосовуЇтьс¤ строк, передбачений частиною другою ц≥Їњ статт≥.

 

     4. јвторське право на твори,  створен≥ у  сп≥вавторств≥,  д≥Ї

прот¤гом  житт¤  сп≥вавтор≥в    70  рок≥в п≥сл¤ смерт≥ останнього

сп≥вавтора.

 

     5. ” раз≥,  коли весь тв≥р публ≥куЇтьс¤  (оприлюднюЇтьс¤)  не

водночас,  а  посл≥довно  у  час≥  томами,  частинами,  випусками,

сер≥¤ми тощо,  строк д≥њ авторського права визначаЇтьс¤ окремо дл¤

кожноњ опубл≥кованоњ (оприлюдненоњ) частини твору.

 

     6. јвторське  право на твори посмертно реаб≥л≥тованих автор≥в

д≥Ї прот¤гом 70 рок≥в п≥сл¤ њх реаб≥л≥тац≥њ.

 

     7. јвторське право на  тв≥р,  вперше  опубл≥кований  прот¤гом

30 рок≥в п≥сл¤ смерт≥ автора,  д≥Ї прот¤гом 70 рок≥в в≥д дати його

правом≥рного опубл≥куванн¤.

 

     8. Ѕудь-¤ка  особа,  ¤ка  п≥сл¤  зак≥нченн¤  строку   охорони

авторського  права  по  в≥дношенню до неоприлюдненого твору вперше

його оприлюднюЇ,  користуЇтьс¤ захистом,  що Ї р≥вноц≥нним захисту

майнових  прав  автора.  —трок охорони цих прав становить 25 рок≥в

в≥д часу, коли тв≥р був вперше оприлюднений.

 

     9. —трок  д≥њ авторського права п≥сл¤ смерт≥ автора ≥ строки,

встановлен≥  частинами  третьою  - сьомою ц≥Їњ статт≥, починаютьс¤

в≥д  дн¤  смерт≥  автора  чи  з дн¤ настанн¤ под≥й, передбачених у

зазначених частинах, але в≥дл≥ковуютьс¤ з 1 с≥чн¤ року, наступного

за роком смерт≥ чи роком, в ¤кому в≥дбулас¤ зазначена под≥¤.

(  „астина дев'¤та статт≥ 28 в редакц≥њ «акону N 850-IV ( 850-15 )

в≥д 22.05.2003 )

 

     10. ќсобист≥  немайнов≥ права автора,  передбачен≥ статтею 14

цього «акону, охорон¤ютьс¤ безстроково.

 

     —татт¤ 29. ѕерех≥д авторського права у спадщину

 

     1. ћайнов≥ права автор≥в та ≥нших ос≥б,  ¤к≥  мають  виключне

авторське право,  переход¤ть у спадщину.  Ќе переход¤ть у спадщину

особист≥ немайнов≥ права автора.

 

     2. —падкоЇмц≥  мають  право  захищати  авторство  на  тв≥р 

протид≥¤ти перекрученню, спотворенню чи ≥нш≥й зм≥н≥ твору, а також

будь-¤кому ≥ншому пос¤ганню на тв≥р,  що може завдати шкоди  чест≥

та репутац≥њ автора.

 

     —татт¤ 30. ѕерех≥д твор≥в у сусп≥льне надбанн¤

 

     1. «ак≥нченн¤  строку  д≥њ авторського права на твори означаЇ

њх перех≥д у сусп≥льне надбанн¤.

 

     2. “вори,  ¤к≥ стали сусп≥льним надбанн¤м, можуть в≥льно, без

виплати авторськоњ винагороди, використовуватис¤ будь-¤кою особою,

за умови дотриманн¤ особистих немайнових прав автора, передбачених

статтею 14 цього «акону.

 

     3.  аб≥нетом   ћ≥н≥стр≥в   ”крањни   можуть   встановлюватис¤

спец≥альн≥  в≥драхуванн¤  до  фонд≥в  творчих  сп≥лок  ”крањни  за

використанн¤  на  територ≥њ  ”крањни твор≥в,  ¤к≥ стали сусп≥льним

надбанн¤м.

 

     —татт¤ 31. ѕередача (в≥дчуженн¤) майнових прав суб'Їкт≥в

                авторського права

 

     1. јвтор  (чи  ≥нша  особа,  ¤ка  маЇ  авторське  право) може

передати своњ майнов≥ права,  зазначен≥ у статт≥ 15 цього  «акону,

будь-¤к≥й ≥нш≥й особ≥ повн≥стю чи частково. ѕередача майнових прав

автора (чи ≥ншоњ особи,  ¤ка  маЇ  авторське  право)  оформл¤Їтьс¤

авторським договором.

 

     ћайнов≥ права,  що передаютьс¤ за авторським договором, мають

бути у ньому визначен≥.  ћайнов≥ права, не зазначен≥ в авторському

договор≥ ¤к в≥дчужуван≥, вважаютьс¤ такими, що не передан≥.

 

     2. ћайнове право суб'Їкта авторського права, ¤кий Ї юридичною

особою, може бути передане (в≥дчужене) ≥нш≥й особ≥ у встановленому

законом  пор¤дку  внасл≥док  л≥кв≥дац≥њ  ц≥Їњ  юридичноњ  особи  -

суб'Їкта авторського права.

 

     —татт¤ 32. ѕередача права на використанн¤ твору

 

     1. јвтору та ≥нш≥й особ≥,  ¤ка маЇ авторське право,  належить

виключне  право надавати ≥ншим особам дозв≥л на використанн¤ твору

будь-¤ким  одним  або  вс≥ма  в≥домими   способами   на   п≥дстав≥

авторського договору.

 

     ¬икористанн¤ твору  будь-¤кою особою допускаЇтьс¤ виключно на

основ≥ авторського договору,  за вин¤тком  випадк≥в,  передбачених

статт¤ми 21-25 цього «акону.

 

     2. ѕередача  права  на  використанн¤  твору ≥ншим особам може

зд≥йснюватис¤  на  основ≥  авторського   договору   про   передачу

виключного  права  на використанн¤ твору або на основ≥ авторського

договору про передачу невиключного права на використанн¤ твору.

 

     3. «а авторським договором про передачу виключного  права  на

використанн¤   твору  автор  (чи  ≥нша  особа,  ¤ка  маЇ  виключне

авторське  право)  передаЇ  право  використовувати   тв≥р   певним

способом ≥ у встановлених межах т≥льки одн≥й особ≥,  ¤к≥й ц≥ права

передаютьс¤,  ≥ надаЇ ц≥й особ≥  право  дозвол¤ти  або  заборон¤ти

под≥бне використанн¤ твору ≥ншим особам.  ѕри цьому за особою, ¤ка

передаЇ виключне право на використанн¤ твору, залишаЇтьс¤ право на

використанн¤ цього твору лише в частин≥ прав, що не передаютьс¤.

 

     4. «а авторським договором про передачу невиключного права на

використанн¤ твору автор (чи ≥нша особа,  ¤ка маЇ авторське право)

передаЇ ≥нш≥й особ≥ право використовувати тв≥р певним способом ≥ у

встановлених межах.  ѕри цьому за особою,  ¤ка передаЇ  невиключне

право,  збер≥гаЇтьс¤  право  на  використанн¤  твору ≥ на передачу

невиключного права на використанн¤ твору ≥ншим особам.

 

     5. ѕраво на передачу будь-¤ким  особам  невиключних  прав  на

використанн¤  твор≥в  мають  орган≥зац≥њ  колективного управл≥нн¤,

¤ким  суб'Їкти  авторського   права   передали   повноваженн¤   на

управл≥нн¤ своњми майновими авторськими правами.

 

     6. ѕрава на використанн¤ твору,  що передаютьс¤ за авторським

договором, вважаютьс¤ невиключними, ¤кщо у договор≥ не передбачено

передач≥ виключних прав на використанн¤ твору.

 

     —татт¤ 33. ƒоговори на право використанн¤ твор≥в

 

     1. ƒоговори   про   передачу   прав  на  використанн¤  твор≥в

укладаютьс¤ у письмов≥й  форм≥.  ¬  усн≥й  форм≥  може  укладатис¤

догов≥р  про  використанн¤  (опубл≥куванн¤)  твору  в  пер≥одичних

виданн¤х (газетах, журналах тощо).

 

     2. ƒогов≥р  про  передачу   прав   на   використанн¤   твор≥в

вважаЇтьс¤ укладеним, ¤кщо м≥ж сторонами дос¤гнуто згоди щодо вс≥х

≥стотних умов (строку д≥њ договору,  способу  використанн¤  твору,

територ≥њ,  на ¤ку поширюЇтьс¤ передаване право, розм≥ру ≥ пор¤дку

виплати авторськоњ винагороди,  а також ≥нших умов,  щодо ¤ких  за

вимогою одн≥Їњ ≥з стор≥н повинно бути дос¤гнено згоди).

 

     јвторська винагорода   визначаЇтьс¤   у  договор≥  у  вигл¤д≥

в≥дсотк≥в в≥д доходу,  отриманого в≥д використанн¤  твору,  або  у

вигл¤д≥   ф≥ксованоњ   суми  чи  ≥ншим  чином.  ѕри  цьому  ставки

авторськоњ винагороди не можуть бути нижчими за м≥н≥мальн≥ ставки,

встановлен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

     3. ѕредметом договору про передачу прав на використанн¤ твору

не можуть бути права, ¤ких не було на момент укладанн¤ договору.

 

     4. ¬≥дпов≥дн≥ в≥домства ≥  творч≥  сп≥лки  можуть  розробл¤ти

прим≥рн≥ авторськ≥ договори (зразки авторських договор≥в).

 

     5. ”мови  договору,  що  пог≥ршують  становище  автора  (його

правонаступника)  пор≥вн¤но  ≥з  становищем,  встановленим  чинним

законодавством, Ї нед≥йсними.

 

     6. «а  авторським  договором  замовленн¤ автор зобов'¤зуЇтьс¤

створити у майбутньому тв≥р в≥дпов≥дно до умов  цього  договору 

передати  його  замовников≥.  ƒоговором може передбачатис¤ виплата

замовником авторов≥ авансу ¤к частини авторськоњ винагороди.

 

     7. ”мови договору,  що обмежують право  автора  на  створенн¤

майбутн≥х  твор≥в  на  зазначену  у  договор≥ тему чи у зазначен≥й

галуз≥, Ї нед≥йсними.

 

     8. ”с≥ майнов≥ права на використанн¤ твору,  ¤к≥  передаютьс¤

за  авторським  договором,  мають бути у ньому визначен≥.  ћайнов≥

права,  не зазначен≥ в авторському договор≥ ¤к передан≥  суб'Їктом

авторського   права,   вважаютьс¤   такими,   що  не  передан≥, 

збер≥гаютьс¤ за ним.

 

     —татт¤ 34. ¬≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн¤

                авторського договору

 

     1. —торона,  ¤ка  не  виконала  або неналежним чином виконала

зобов'¤занн¤ за  авторським  договором,  зобов'¤зана  в≥дшкодувати

≥нш≥й сторон≥ вс≥ збитки, в тому числ≥ упущену вигоду.

 

     2. якщо  автор не передав тв≥р замовников≥ в≥дпов≥дно до умов

авторського  договору   замовленн¤,   в≥н   повинен   в≥дшкодувати

замовников≥ збитки, в тому числ≥ упущену вигоду.

 

     3. —пори щодо в≥дпов≥дальност≥ за невиконанн¤ умов авторських

договор≥в вир≥шуютьс¤ у суд≥.

 

 

                            –озд≥л III

 

                          —”ћ≤∆Ќ≤ ѕ–ј¬ј

 

     —татт¤ 35. ќб'Їкти сум≥жних прав

 

     ќб'Їктами сум≥жних прав,  незалежно в≥д призначенн¤,  зм≥сту,

оц≥нки, способу ≥ форми вираженн¤, Ї:

 

     а) виконанн¤     л≥тературних,     драматичних,     музичних,

музично-драматичних, хореограф≥чних, фольклорних та ≥нших твор≥в;

 

     б) фонограми, в≥деограми;

 

     в) передач≥ (програми) орган≥зац≥й мовленн¤.

 

     —татт¤ 36. —уб'Їкти сум≥жних прав

 

     1. —уб'Їктами сум≥жних прав Ї:

 

     а) виконавц≥ твор≥в, њх спадкоЇмц≥ та особи, ¤ким на законних

п≥дставах передано сум≥жн≥ майнов≥ права щодо виконань;

 

     б) виробники  фонограм,  њх  спадкоЇмц≥  (правонаступники) та

особи,  ¤ким на законних п≥дставах передано сум≥жн≥ майнов≥  права

щодо фонограм;

 

     в) виробники  в≥деограм,  њх  спадкоЇмц≥ (правонаступники) та

особи,  ¤ким на законних п≥дставах передано сум≥жн≥ майнов≥  права

щодо в≥деограм;

 

     г) орган≥зац≥њ мовленн¤ та њх правонаступники.

 

     2. ¬иконавц≥  зд≥йснюють  своњ права за умови дотриманн¤ ними

прав автор≥в виконуваних твор≥в  та  ≥нших  суб'Їкт≥в  авторського

права.    ¬иробники    фонограм,   виробники   в≥деограм   повинн≥

дотримуватис¤  прав  суб'Їкт≥в  авторського  права    виконавц≥в.

ќрган≥зац≥њ   мовленн¤   повинн≥   дотримуватис¤   прав  суб'Їкт≥в

авторського права, виконавц≥в, виробник≥в фонограм (в≥деограм).

 

     —татт¤ 37. ¬иникненн¤ ≥ зд≥йсненн¤ сум≥жних прав

 

     1. ѕервинними суб'Їктами сум≥жних прав Ї виконавець, виробник

фонограми, виробник в≥деограми, орган≥зац≥¤ мовленн¤.

 

     2. —ум≥жне  право  виникаЇ  внасл≥док  факту виконанн¤ твору,

виробництва  фонограми,   виробництва   в≥деограми,   оприлюдненн¤

передач≥ орган≥зац≥њ мовленн¤.

 

     3. ƒл¤  виникненн¤  ≥ зд≥йсненн¤ сум≥жних прав не вимагаЇтьс¤

виконанн¤ будь-¤ких формальностей.

 

     ¬иконавець, виробник  фонограми,  виробник   в≥деограми   дл¤

спов≥щенн¤  про  своњ  сум≥жн≥ права на фонограмах,  в≥деограмах ≥

вс≥х њх прим≥рниках, що розповсюджуютьс¤ серед публ≥ки на законних

п≥дставах,  або  њх  упаковках можуть використовувати знак охорони

сум≥жних прав. ÷ей знак складаЇтьс¤ з таких елемент≥в:

 

     латинська  л≥тера "P", обведена колом, - (зображенн¤ знака не

наводитьс¤);

 

     ≥мена (назви) ос≥б,  ¤к≥ мають щодо цих фонограм  (в≥деограм)

сум≥жн≥ права;

 

     р≥к першоњ публ≥кац≥њ фонограми (в≥деограми).

 

     «а в≥дсутност≥   доказ≥в   ≥ншого,   виконавцем,   виробником

фонограми чи  в≥деограми  вважаютьс¤  особи,  ≥мена  (назви)  ¤ких

зазначен≥  на  фонограм≥,  в≥деограм≥  та њх прим≥рниках або на њх

упаковц≥.

 

     4.  аб≥нетом   ћ≥н≥стр≥в   ”крањни   можуть   установлюватис¤

м≥н≥мальн≥  ставки  винагороди  за  використанн¤ об'Їкт≥в сум≥жних

прав та пор¤док њх ≥ндексац≥њ.

 

     —татт¤ 38. ќсобист≥ немайнов≥ права виконавц≥в та права на

                ≥м'¤ (назву) виробник≥в фонограм, в≥деограм

                ≥ орган≥зац≥й мовленн¤

 

     1. ¬иконавцев≥ твору належать так≥ особист≥ немайнов≥ права:

 

     а) вимагати визнанн¤ того, що в≥н Ї виконавцем твору;

 

     б) вимагати,  щоб його  ≥м'¤  або  псевдон≥м  зазначалис¤  чи

пов≥домл¤лис¤  у  зв'¤зку  з  кожним  його  виступом,  записом  чи

виконанн¤м (у раз≥, ¤кщо це можливо);

 

     в) вимагати  забезпеченн¤   належноњ   ¤кост≥   запису   його

виконанн¤    протид≥¤ти  будь-¤кому перекрученню,  спотворенню чи

≥нш≥й  суттЇв≥й  зм≥н≥,  що  може  завдати  шкоди  його  чест≥  

репутац≥њ.

 

     2. ¬иробник   фонограми,   виробник   в≥деограми   маЇ  право

зазначати своЇ ≥м'¤ (назву)  на  кожному  нос≥њ  запису  або  його

упаковц≥  пор¤д ≥з зазначенн¤м автор≥в,  виконавц≥в ≥ назв твор≥в,

вимагати  його  згадуванн¤  у   процес≥   використанн¤   фонограми

(в≥деограми).

 

     3. ќрган≥зац≥¤  мовленн¤  маЇ право вимагати згадуванн¤ своЇњ

назви у зв'¤зку ≥з записом,  в≥дтворенн¤м,  розповсюдженн¤м  своЇњ

передач≥    публ≥чним повторним спов≥щенн¤м њњ ≥ншою орган≥зац≥Їю

мовленн¤.

 

     —татт¤ 39. ћайнов≥ права виконавц≥в

 

     1. ћайновим правом виконавц≥в Ї њх виключне  право  дозвол¤ти

чи заборон¤ти ≥ншим особам:

 

     а) публ≥чне  спов≥щенн¤ своњх незаф≥ксованих виконань (пр¤мий

еф≥р);

 

     б) ф≥ксац≥ю  у  фонограмах  чи   в≥деограмах   своњх   ран≥ше

незаф≥ксованих виконань;

 

     в) в≥дтворенн¤ (пр¤ме ≥ (або) опосередковане) своњх виконань,

заф≥ксованих без њх згоди у фонограм≥  чи  в≥деограм≥,  чи  за  њх

згодою,  але ¤кщо в≥дтворенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ з ≥ншою метою,  н≥ж та,

на ¤ку вони дали свою згоду;

 

     г) розповсюдженн¤ своњх виконань, заф≥ксованих у фонограм≥ чи

в≥деограм≥,  шл¤хом  першого  продажу  або  ≥ншоњ  передач≥  права

власност≥ у раз≥,  коли вони при перш≥й ф≥ксац≥њ виконанн¤ не дали

дозволу  виробнику фонограми (виробнику в≥деограми) на њњ подальше

в≥дтворенн¤;

 

     д) комерц≥йний  прокат,   майновий   найм   своњх   виконань,

заф≥ксованих у фонограм≥ чи в≥деограм≥,  ¤кщо при ф≥ксац≥њ не було

њх згоди на комерц≥йний  прокат    майновий  найм,  нав≥ть  п≥сл¤

розповсюдженн¤    виконань,   зд≥йсненого   виробником   фонограми

(в≥деограми) або за його дозволом;

 

     е) розповсюдженн¤ своњх виконань,  заф≥ксованих у  фонограмах

чи  в≥деограмах,  через  будь-¤к≥  засоби зв'¤зку таким чином,  що

будь-¤ка особа може отримати до них доступ з будь-¤кого м≥сц¤ ≥  в

будь-¤кий  час  за  њх  власним вибором,  ¤кщо при перш≥й ф≥ксац≥њ

виконанн¤ не було њх згоди на такий вид розповсюдженн¤.

 

     2. ћайнов≥    права    виконавц≥в     можуть     передаватис¤

(в≥дчужуватис¤)   ≥ншим  особам  на  п≥дстав≥  договору,  в  ¤кому

визначаютьс¤  спос≥б  використанн¤  виконань,  розм≥р     пор¤док

виплати  винагороди,  строк  д≥њ договору ≥ використанн¤ виконань,

територ≥¤,  на ¤ку розповсюджуютьс¤ передан≥ права тощо. ¬изначен≥

договором  ставки  винагороди не можуть бути нижчими за м≥н≥мальн≥

ставки, встановлен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

     3. ” раз≥, коли виконанн¤ використовуЇтьс¤ в ауд≥ов≥зуальному

твор≥, вважаЇтьс¤, що виконавець передаЇ орган≥зац≥њ, ¤ка зд≥йснюЇ

виробництво ауд≥ов≥зуального твору, або продюсеру ауд≥ов≥зуального

твору  вс≥  майнов≥  права на виконанн¤,  ¤кщо ≥нше не передбачено

договором.

 

     4. ” раз≥,  коли виконавець п≥д час першоњ ф≥ксац≥њ виконанн¤

безпосередньо   дозволить   виробнику   фонограми   чи   виробнику

в≥деограми њњ  подальше  в≥дтворенн¤,  вважаЇтьс¤,  що  виконавець

передав виробнику фонограми чи виробнику в≥деограми виключне право

на розповсюдженн¤ фонограм,  в≥деограм ≥ њх  прим≥рник≥в  способом

першого  продажу  або  ≥ншоњ передач≥ у власн≥сть чи волод≥нн¤,  а

також способом здаванн¤ у майновий  найм,  комерц≥йний  прокат  та

≥ншоњ  передач≥.  ѕри цьому виконавець збер≥гаЇ право на одержанн¤

справедливоњ  винагороди  за  зазначен≥  види  використанн¤  свого

виконанн¤  через  орган≥зац≥њ  колективного  управл≥нн¤  або ≥ншим

способом.

 

     —татт¤ 40. ћайнов≥ права виробник≥в фонограм ≥ виробник≥в

                в≥деограм

 

     1. ƒо   майнових   прав   виробник≥в  фонограм    виробник≥в

в≥деограм  належить  њх  виключне  право  на  використанн¤   своњх

фонограм, в≥деограм ≥ виключне право дозвол¤ти чи заборон¤ти ≥ншим

особам:

 

     а) в≥дтворенн¤ (пр¤ме ≥ (або) опосередковане) своњх  фонограм

≥ в≥деограм у будь-¤к≥й форм≥ ≥ будь-¤ким способом;

 

     б) розповсюдженн¤  серед  публ≥ки  фонограм,  в≥деограм та њх

прим≥рник≥в  шл¤хом  першого  продажу  або  ≥ншоњ  передач≥  права

власност≥;

 

     в) комерц≥йний  прокат фонограм,  в≥деограм ≥ њх прим≥рник≥в,

нав≥ть п≥сл¤ њх розповсюдженн¤,  зд≥йсненого виробником  фонограми

чи в≥деограми або за њх дозволом;

 

     г) публ≥чне спов≥щенн¤ фонограм,  в≥деограм та њх прим≥рник≥в

через будь-¤к≥ засоби зв'¤зку таким чином,  що будь-¤ка особа може

отримати  до них доступ з будь-¤кого м≥сц¤ ≥ в будь-¤кий час за њх

власним вибором;

 

     д) будь-¤ку видозм≥ну своњх фонограм, в≥деограм;

 

     е) ввезенн¤ на митну територ≥ю ”крањни фонограм, в≥деограм та

њх прим≥рник≥в з метою њх поширенн¤ серед публ≥ки.

 

     2. ћайнов≥  права  виробник≥в фонограм ≥ виробник≥в в≥деограм

можуть  передаватис¤  (в≥дчужуватис¤)  ≥ншим  особам  на  п≥дстав≥

договору,  в  ¤кому  визначаютьс¤  спос≥б  використанн¤  фонограми

(в≥деограми),  розм≥р ≥  пор¤док  виплати  винагороди,  строк  д≥њ

договору, строк використанн¤ фонограми (в≥деограми), територ≥¤, на

¤ку розповсюджуютьс¤ передан≥  права,  тощо.  ¬изначен≥  договором

ставки  винагороди  не  можуть  бути нижчими за м≥н≥мальн≥ ставки,

встановлен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

     ћайнов≥ права  виробника  фонограми  чи  в≥деограми,  ¤кий  Ї

юридичною  особою,  можуть  бути  також передан≥ (в≥дчужен≥) ≥нш≥й

особ≥  у  встановленому  законом  пор¤дку   внасл≥док   л≥кв≥дац≥њ

юридичноњ особи - суб'Їкта сум≥жних прав.

 

     3. якщо   фонограми,  в≥деограми  чи  њх  прим≥рники  введен≥

виробником фонограми (в≥деограми) чи за його  згодою  у  цив≥льний

об≥г  шл¤хом  њх  першого  продажу  в ”крањн≥,  то допускаЇтьс¤ њх

наступне розповсюдженн¤ шл¤хом продажу,  даруванн¤ тощо без  згоди

виробника  фонограми  (в≥деограми)  чи  його правонаступника ≥ без

виплати йому винагороди.  ѕроте й у цьому випадку  право  здаванн¤

таких   прим≥рник≥в   фонограм  (в≥деограм)  у  майновий  найм  чи

комерц≥йний прокат залишаЇтьс¤ виключно правом виробника фонограми

(в≥деограми).

 

     —татт¤ 41. ћайнов≥ права орган≥зац≥й мовленн¤

 

     1. ƒо майнових прав орган≥зац≥й мовленн¤ належить њх виключне

право на використанн¤ своњх програм будь-¤ким способом ≥  виключне

право дозвол¤ти чи заборон¤ти ≥ншим особам:

 

     а) публ≥чне  спов≥щенн¤  своњх  програм  шл¤хом  трансл¤ц≥њ ≥

ретрансл¤ц≥њ;

 

     б) ф≥ксац≥ю  своњх  програм  на  матер≥альному  нос≥њ  та  њх

в≥дтворенн¤;

 

     в) публ≥чне виконанн¤ ≥ публ≥чну демонстрац≥ю своњх програм у

м≥сц¤х з платним входом.

 

     ќрган≥зац≥¤ мовленн¤ також маЇ право заборон¤ти поширенн¤  на

територ≥њ ”крањни чи з територ≥њ ”крањни сигналу ≥з супутника,  що

несе њх програми, розповсюджуючим органом, дл¤ ¤кого цей сигнал ≥з

супутника не призначавс¤.

 

     2.  ћайнов≥  права  орган≥зац≥њ  мовленн¤ можуть передаватис¤

(в≥дчужуватис¤)  ≥ншим  особам  на  п≥дстав≥  договору,  в   ¤кому

визначаютьс¤ спос≥б ≥ строк використанн¤ програми мовленн¤, розм≥р

≥ пор¤док виплати винагороди,  територ≥¤,  на ¤ку розповсюджуютьс¤

передан≥ права, тощо.

 

     ћайнов≥ права орган≥зац≥њ мовленн¤ можуть бути також передан≥

(в≥дчужен≥) ≥нш≥й особ≥ у встановленому законом пор¤дку  внасл≥док

л≥кв≥дац≥њ юридичноњ особи - суб'Їкта сум≥жних прав.

 

     —татт¤ 42. ќбмеженн¤ майнових прав виконавц≥в, виробник≥в

                фонограм, в≥деограм ≥ орган≥зац≥й мовленн¤

 

     1. ƒопускаютьс¤ використанн¤ виконань,  фонограм,  в≥деограм,

програм   мовленн¤,   њх  ф≥ксац≥¤,  в≥дтворенн¤    доведенн¤  до

загального  в≥дома  без  згоди  виконавц≥в,  виробник≥в  фонограм,

в≥деограм ≥ орган≥зац≥й мовленн¤ у випадках, передбачених статт¤ми

21-25   цього   «акону   щодо   обмеженн¤  майнових  прав  автор≥в

л≥тературних,  художн≥х    наукових  твор≥в, ¤кщо задовольн¤ютьс¤

так≥ умови:

 

     а) в≥дтворенн¤ зазначених об'Їкт≥в  зд≥йснюЇтьс¤  виключно  з

метою навчанн¤ чи наукових досл≥джень;

 

     б) право  на  в≥дтворенн¤,  передбачене  у  пункт≥  "а"  ц≥Їњ

частини,  не  поширюЇтьс¤  на  експорт   в≥дтворених   прим≥рник≥в

фонограм,  в≥деограм,  програм  мовленн¤  за меж≥ митноњ територ≥њ

”крањни;

 

     в) за  суб'Їктами  сум≥жних  прав   збер≥гаЇтьс¤   право   на

справедливу   винагороду   з   урахуванн¤м  к≥лькост≥  в≥дтворених

прим≥рник≥в.

 

     ѕередбачене ц≥Їю частиною використанн¤ об'Їкт≥в сум≥жних прав

без  згоди  суб'Їкт≥в  сум≥жних  прав  Ї  можливим  лише  за умови

дотриманн¤ особистих немайнових прав суб'Їкт≥в авторського права ≥

сум≥жних прав, передбачених статт¤ми 14 ≥ 38 цього «акону.

 

     2. ƒопускаЇтьс¤  в≥дтворенн¤  в  домашн≥х умовах ≥ виключно в

особистих ц≥л¤х твор≥в    виконань,  заф≥ксованих  у  фонограмах,

в≥деограмах      њх  прим≥рниках,  без  згоди  автора  (автор≥в),

виконавц≥в ≥ виробник≥в фонограм (в≥деограм),  але з  виплатою  њм

винагороди способом, визначеним частиною четвертою ц≥Їњ статт≥.

 

     3. ѕередбачене   частинами   першою     другою  ц≥Їњ  статт≥

використанн¤ об'Їкт≥в сум≥жних прав без згоди  суб'Їкт≥в  сум≥жних

прав  не повинно завдавати шкоди нормальн≥й експлуатац≥њ виконань,

фонограм, в≥деограм ≥ програм мовленн¤ ≥ зач≥пати законн≥ ≥нтереси

виконавц≥в,  виробник≥в фонограм,  в≥деограм ≥ програм мовленн¤ чи

≥нших суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав.

 

     4. ¬иплата винагороди  виробникам  фонограм    в≥деограм  та

≥ншим особам,  ¤к≥ мають авторське право ≥ (або) сум≥жн≥ права, за

передбачен≥ частиною другою ц≥Їњ статт≥ в≥дтворенн¤,  зд≥йснюЇтьс¤

у  форм≥  в≥драхувань  (в≥дсотк≥в) в≥д вартост≥ обладнанн¤ ≥ (або)

матер≥альних нос≥њв виробниками та (або) ≥мпортерами обладнанн¤ 

матер≥альних   нос≥њв,   ≥з  застосуванн¤м  ¤ких  можна  зд≥йснити

в≥дтворенн¤ виключно в особистих ц≥л¤х у домашн≥х  умовах  твор≥в,

заф≥ксованих у фонограмах ≥ в≥деограмах, кр≥м:

 

     а) профес≥йного  обладнанн¤ та (або) матер≥альних нос≥њв,  не

призначених дл¤ використанн¤ в домашн≥х умовах;

 

     б) обладнанн¤ ≥  матер≥альних  нос≥њв,  що  експортуютьс¤  за

митну територ≥ю ”крањни;

 

     в) обладнанн¤    матер≥альних нос≥њв,  що ввоз¤тьс¤ ф≥зичною

особою на митну територ≥ю ”крањни виключно в особистих ц≥л¤х ≥ без

комерц≥йноњ мети.

 

     5. –озм≥ри  зазначених  у  частинах  друг≥й  ≥ четверт≥й ц≥Їњ

статт≥ в≥драхувань (в≥дсотк≥в),  що мають сплачуватис¤ виробниками

та   (або)   ≥мпортерами   обладнанн¤      матер≥альних   нос≥њв,

визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.  ÷≥ кошти виробниками та

≥мпортерами обладнанн¤ ≥ (або) матер≥альних нос≥њв перераховуютьс¤

визначеним ”становою орган≥зац≥¤м колективного управл≥нн¤ (дал≥  -

уповноваженим  орган≥зац≥¤м).  «≥бран≥  кошти  розпод≥л¤ютьс¤  м≥ж

орган≥зац≥¤ми колективного управл≥нн¤, ¤к≥ Ї на обл≥ку в ”станов≥,

на  основ≥  договор≥в,  ¤к≥  уповноважен≥  орган≥зац≥њ укладають з

ус≥ма    орган≥зац≥¤ми    колективного    управл≥нн¤.    ≤мпортери

перераховують  ц≥ кошти уповноважен≥й орган≥зац≥њ п≥д час ввезенн¤

товару на митну територ≥ю ”крањни,  а виробники - у к≥нц≥  кожного

м≥с¤ц¤ п≥сл¤ реал≥зац≥њ обладнанн¤ ≥ матер≥альних нос≥њв.

 

     6. ”станова    визначен≥  нею  дл¤ збору кошт≥в уповноважен≥

орган≥зац≥њ мають право  вимагати  в≥д  виробник≥в  та  ≥мпортер≥в

≥нформац≥ю   про   виробництво,   ≥мпорт     реал≥зац≥ю  (продаж)

зазначеного  у  частин≥  четверт≥й  ц≥Їњ   статт≥   обладнанн¤  

матер≥альних нос≥њв.

 

     7. «≥бран≥ кошти,  що зазначен≥ у частинах друг≥й ≥ четверт≥й

ц≥Їњ статт≥, розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж авторами, виконавц¤ми, виробниками

фонограм (в≥деограм).  якщо угодами м≥ж орган≥зац≥¤ми колективного

управл≥нн¤ не передбачено ≥нше, то ц≥ кошти розпод≥л¤ютьс¤ у таких

пропорц≥¤х:  авторам  - 50 в≥дсотк≥в,  виконавц¤м - 25 в≥дсотк≥в ≥

виробникам фонограм (в≥деограм) - 25 в≥дсотк≥в.

 

     —татт¤ 43. ¬икористанн¤ фонограм ≥ в≥деограм, опубл≥кованих

                з комерц≥йною метою

 

     1. ƒопускаЇтьс¤  без  згоди  виробник≥в фонограм (в≥деограм),

фонограми  (в≥деограми)  ¤ких  опубл≥кован≥  дл¤  використанн¤   з

комерц≥йною метою,  ≥ виконавц≥в, виконанн¤ ¤ких заф≥ксован≥ у цих

фонограмах (в≥деограмах), але з виплатою винагороди, таке пр¤ме чи

опосередковане  комерц≥йне використанн¤ фонограм ≥ в≥деограм та њх

прим≥рник≥в:

 

     а) публ≥чне виконанн¤ фонограми або њњ прим≥рника чи публ≥чну

демонстрац≥ю в≥деограми або њњ прим≥рника;

 

     б) публ≥чне  спов≥щенн¤ виконанн¤,  заф≥ксованого у фонограм≥

чи в≥деограм≥ та њх прим≥рниках, в еф≥р;

 

     в) публ≥чне спов≥щенн¤ виконанн¤,  заф≥ксованого у  фонограм≥

чи в≥деограм≥ та њх прим≥рниках, по проводах (через кабель).

 

     2. «биранн¤  винагороди за використанн¤ фонограм (в≥деограм),

що зазначен≥ у частин≥  перш≥й  ц≥Їњ  статт≥,    контроль  за  њх

правом≥рним   використанн¤м   зд≥йснюютьс¤  визначеними  ”становою

уповноваженими  орган≥зац≥¤ми  колективного  управл≥нн¤.   «≥бран≥

кошти  розпод≥л¤ютьс¤  м≥ж  орган≥зац≥¤ми колективного управл≥нн¤,

¤к≥ Ї на обл≥ку в ”станов≥,  на основ≥ договор≥в, ¤к≥ уповноважен≥

орган≥зац≥њ   укладають   з   ус≥ма   орган≥зац≥¤ми   колективного

управл≥нн¤.  ќдержана  в≥д  уповноваженоњ  орган≥зац≥њ  винагорода

розпод≥л¤Їтьс¤  в≥дпов≥дною орган≥зац≥Їю колективного управл≥нн¤ у

таких пропорц≥¤х:  виконавц¤м - 50 в≥дсотк≥в,  виробникам фонограм

(в≥деограм) - 50 в≥дсотк≥в.

 

     3. –озм≥р винагороди за використанн¤ фонограм (в≥деограм), що

зазначен≥ у частин≥  перш≥й  ц≥Їњ  статт≥,  пор¤док  та  умови  њњ

виплати визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

     4. ќсоби,  ¤к≥  використовують  фонограми,  в≥деограми  чи њх

прим≥рники,  повинн≥ надавати орган≥зац≥¤м,  зазначеним у  частин≥

друг≥й   ц≥Їњ   статт≥,  точн≥  в≥домост≥  щодо  њх  використанн¤,

необх≥дн≥ дл¤ збиранн¤ ≥ розпод≥лу винагороди.

 

     —татт¤ 44. —трок д≥њ сум≥жних прав

 

     1. ћайнов≥ права виконавц≥в охорон¤ютьс¤  прот¤гом  50  рок≥в

в≥д дати першого запису виконанн¤.

 

     ќсобист≥ немайнов≥  права  виконавц≥в,  передбачен≥  частиною

першою статт≥ 38 цього «акону, охорон¤ютьс¤ безстроково.

 

     2. ѕрава  виробник≥в  фонограм      в≥деограм   охорон¤ютьс¤

прот¤гом   50  рок≥в  в≥д  дати  першого  опубл≥куванн¤  фонограми

(в≥деограми)  або  њх  першого  звукозапису  (в≥деозапису),   ¤кщо

фонограма  (в≥деограма)  не була опубл≥кована прот¤гом зазначеного

часу.

 

     3. ќрган≥зац≥њ мовленн¤  користуютьс¤  наданими  цим  «аконом

правами  прот¤гом  50 рок≥в в≥д дати першого публ≥чного спов≥щенн¤

передач≥.

 

     4. «ак≥нченн¤ строк≥в захисту сум≥жних прав  настаЇ  1  с≥чн¤

року,  наступного  за роком,  у ¤кому зак≥нчилис¤ передбачен≥ ц≥Їю

статтею строки захисту.

 

     5.  ƒо  спадкоЇмц≥в  виконавц≥в ≥ правонаступник≥в виробник≥в

фонограм    в≥деограм  та  орган≥зац≥й  мовленн¤ переходить право

дозвол¤ти   чи   заборон¤ти   використанн¤   виконань,   фонограм,

в≥деограм,   публ≥чн≥  спов≥щенн¤,  а  також  право  на  одержанн¤

винагороди у межах установленого ц≥Їю статтею строку.

 

                            –озд≥л IV

 

              ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ћј…Ќќ¬»ћ» ѕ–ј¬јћ» —”Ѕ'™ “≤¬

                ј¬“ќ–—№ ќ√ќ ѕ–ј¬ј ≤ —”ћ≤∆Ќ»’ ѕ–ј¬

 

     —татт¤ 45. —пособи управл≥нн¤ майновими правами суб'Їкт≥в

                авторського права ≥ сум≥жних прав

 

     —уб'Їкти авторського  права  ≥ сум≥жних прав можуть управл¤ти

своњми правами:

 

     а) особисто;

 

     б) через свого пов≥реного;

 

     в) через орган≥зац≥ю колективного управл≥нн¤.

 

     —татт¤ 46. ”правл≥нн¤ майновими правами через пов≥реного

 

     —уб'Їкт авторського права ≥ (або) сум≥жних прав може доручити

управл≥нн¤   своњми   майновими  правами  пов≥реному  на  п≥дстав≥

укладеного  з  ним   договору-дорученн¤.   «д≥йснюючи   управл≥нн¤

майновими правами,  ц¤ особа д≥Ї у межах повноважень, переданих њй

суб'Їктом авторського права ≥ (або) сум≥жних прав.

 

     —татт¤ 47. «абезпеченн¤ колективного управл≥нн¤

                майновими правами

 

     1. —уб'Їкти  авторського  права  ≥ (або) сум≥жних прав можуть

доручати  управл≥нн¤   своњми   майновими   правами   орган≥зац≥¤м

колективного управл≥нн¤.

 

     2. ќрган≥зац≥њ колективного управл≥нн¤ створюютьс¤ суб'Їктами

авторського права ≥ (або) сум≥жних прав та мають статус  юридичноњ

особи зг≥дно ≥з законом.

 

     3. ƒопускаЇтьс¤ утворенн¤ окремих орган≥зац≥й, ¤к≥ управл¤ють

певними  категор≥¤ми  майнових  прав  певних  категор≥й  суб'Їкт≥в

авторського  права    (або) сум≥жних прав,  або орган≥зац≥й,  ¤к≥

управл¤ють р≥зними майновими правами в ≥нтересах р≥зних  категор≥й

суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав.

 

     4. ќсоби,   ¤к≥  використовують  твори,  виконанн¤,  програми

мовленн¤,  прим≥рники фонограм (в≥деограм),  зобов'¤зан≥  надавати

орган≥зац≥¤м  колективного  управл≥нн¤ точний перел≥к використаних

твор≥в,  виконань,  прим≥рник≥в  фонограм   (в≥деограм),   програм

мовленн¤  разом з документально п≥дтвердженими даними про одержан≥

прибутки в≥д њх використанн¤ та повинн≥  виплачувати  орган≥зац≥¤м

колективного  управл≥нн¤  винагороду  в  передбачений  терм≥н  ≥ в

обумовленому розм≥р≥.

 

     5. —уб'Їкти авторського права ≥ (або)  сум≥жних  прав  можуть

також  доручати управл≥нн¤ своњми майновими правами на колективн≥й

основ≥ в≥дпов≥дним  державним  орган≥зац≥¤м,  установч≥  документи

¤ких передбачають зд≥йсненн¤ таких функц≥й.

 

     —татт¤ 48. ƒ≥¤льн≥сть орган≥зац≥й колективного управл≥нн¤

 

     1. ќрган≥зац≥¤  колективного  управл≥нн¤  п≥сл¤  њњ державноњ

реЇстрац≥њ зобов'¤зана прот¤гом 30 дн≥в стати на обл≥к в ”станов≥.

ѕро  обл≥к  орган≥зац≥й  колективного управл≥нн¤ ”станова зд≥йснюЇ

публ≥кац≥ю у своЇму оф≥ц≥йному бюлетен≥.

 

     ќрган≥зац≥њ колективного управл≥нн¤ д≥ють на основ≥ статут≥в,

що  затверджуютьс¤  в установленому пор¤дку ≥ в межах повноважень,

одержаних в≥д суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав.

 

     2. ќрган≥зац≥њ  колективного  управл≥нн¤   не   мають   права

займатис¤  комерц≥йною  д≥¤льн≥стю  чи  використовувати  будь-¤ким

способом  об'Їкти  авторського  права    (або)   сум≥жних   прав,

доручених  њм  дл¤ управл≥нн¤.  Ќа д≥¤льн≥сть таких орган≥зац≥й не

поширюютьс¤   обмеженн¤,  передбачен≥  законодавством  про  захист

економ≥чноњ  конкуренц≥њ.  ( „астина  друга  статт≥ 48 ≥з зм≥нами,

внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1294-IV ( 1294-15 ) в≥д 20.11.2003 )

 

     3. ѕовноваженн¤ на колективне  управл≥нн¤  майновими  правами

передаютьс¤   орган≥зац≥¤м  колективного  управл≥нн¤  авторами  та

≥ншими суб'Їктами авторського  права    (або)  сум≥жних  прав  на

основ≥ договор≥в, укладених у письмов≥й форм≥.

 

     4. ќрган≥зац≥њ  колективного  управл≥нн¤  можуть управл¤ти на

територ≥њ   ”крањни   майновими   правами   ≥ноземних    суб'Їкт≥в

авторського  права    (або)  сум≥жних  прав на основ≥ договор≥в з

аналог≥чними ≥ноземними орган≥зац≥¤ми,  в тому числ≥ й про взаЇмне

представництво ≥нтерес≥в.

 

     ќрган≥зац≥њ колективного управл≥нн¤ можуть доручати на основ≥

договор≥в з аналог≥чними  ≥ноземними  орган≥зац≥¤ми  управл¤ти  на

колективн≥й  основ≥  за  кордоном  майновими  правами  украњнських

суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав,  у тому числ≥ й

про взаЇмне представництво ≥нтерес≥в.

 

     5. Ќа  основ≥  одержаних повноважень орган≥зац≥њ колективного

управл≥нн¤  надають  будь-¤ким  особам  шл¤хом  укладанн¤  з  ними

договор≥в  невиключн≥  права  на використанн¤ об'Їкт≥в авторського

права ≥ (або) сум≥жних прав.

 

     6. ќрган≥зац≥¤ колективного управл≥нн¤ маЇ право вимагати в≥д

ос≥б,  ¤к≥  використовують  об'Їкти  авторського  права ≥ сум≥жних

прав,  наданн¤ њм  документ≥в,  що  м≥ст¤ть  точн≥  в≥домост≥  про

використанн¤   зазначених   об'Їкт≥в,  необх≥дн≥  дл¤  збиранн¤ 

розпод≥лу винагороди.

 

     7. ќрган≥зац≥¤ колективного управл≥нн¤  зобов'¤зана  надавати

”станов≥ таку ≥нформац≥ю:

 

     а) про зм≥ни, що внос¤тьс¤ до статуту орган≥зац≥њ;

 

     б) про  укладанн¤ двосторонн≥х чи багатосторонн≥х договор≥в з

≥ншими  орган≥зац≥¤ми  колективного  управл≥нн¤,  в   тому   числ≥

≥ноземними;

 

     в) про  управл≥нн¤  майновими  правами ос≥б,  ¤к≥ не передали

орган≥зац≥њ повноважень в≥дпов≥дно до частини третьоњ ц≥Їњ статт≥;

 

     г)  про  укладанн¤  договор≥в  управл≥нн¤  майновими  правами

суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав; ( ѕ≥дпункту "г"

частини сьомоњ статт≥ 48 в редакц≥њ «акону N 850-IV ( 850-15 ) в≥д

22.05.2003 )

 

     д) про р≥чний баланс,  р≥чний зв≥т,  результати  аудиторських

перев≥рок;

 

     е) про ос≥б, уповноважених представл¤ти орган≥зац≥ю.

 

     —татт¤ 49. ‘ункц≥њ орган≥зац≥й колективного управл≥нн¤

 

     1. ќрган≥зац≥њ колективного управл≥нн¤ повинн≥ виконувати в≥д

≥мен≥ суб'Їкт≥в авторського права    (або)  сум≥жних  прав    на

основ≥ одержаних в≥д них повноважень так≥ функц≥њ:

 

     а) погоджувати   з   особами,   ¤к≥   використовують  об'Їкти

авторського права ≥ (або) сум≥жних прав, розм≥р винагороди п≥д час

укладанн¤ договору;

 

     б) укладати  договори  про  використанн¤  прав,  переданих  в

управл≥нн¤.  ”мови цих договор≥в  повинн≥  в≥дпов≥дати  положенн¤м

статей 31-33 цього «акону;

 

     в)  збирати,  розпод≥л¤ти ≥ виплачувати з≥брану винагороду за

використанн¤  об'Їкт≥в  авторського  права    (або) сум≥жних прав

суб'Їктам авторського права ≥ (або) сум≥жних  прав,  правами  ¤ких

вони управл¤ють,  а також ≥ншим суб'Їктам прав в≥дпов≥дно до цього

«акону;  ( ѕ≥дпункт "в" частини першоњ статт≥ 49 в редакц≥њ «акону

N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     г)  вчин¤ти  ≥нш≥  д≥њ,  передбачен≥  чинним  законодавством,

необх≥дн≥ дл¤ захисту прав, управл≥нн¤ ¤кими зд≥йснюЇ орган≥зац≥¤,

в тому  числ≥  звертатис¤  до  суду  за  захистом  прав  суб'Їкт≥в

авторського  права    (або) сум≥жних прав в≥дпов≥дно до статутних

повноважень  та  дорученн¤  цих  суб'Їкт≥в. ( ѕ≥дпункт "г" частини

першоњ  статт≥  49  в  редакц≥њ  «акону  N  850-IV  ( 850-15 ) в≥д

22.05.2003 )

 

     ( ѕ≥дпункт "д" частини першоњ статт≥ 49 виключено на п≥дстав≥

«акону N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     2. —уб'Їкти авторського права ≥ (або) сум≥жних прав,  ¤к≥  не

передали   орган≥зац≥¤м  колективного  управл≥нн¤  повноважень  на

управл≥нн¤ своњми правами,  в тому числ≥ щодо збиранн¤ винагороди,

мають право вимагати в≥д орган≥зац≥й колективного управл≥нн¤,  ¤к≥

таку винагороду за використанн¤ њхн≥х твор≥в ≥  об'Їкт≥в  сум≥жних

прав з≥брали,  виплати ц≥Їњ винагороди, а також вимагати вилученн¤

своњх твор≥в ≥ об'Їкт≥в сум≥жних прав ≥з дозвол≥в на використанн¤,

¤к≥   надаютьс¤   орган≥зац≥¤ми   колективного  управл≥нн¤  шл¤хом

укладанн¤ договор≥в з особами, ¤к≥ використовують ц≥ об'Їкти.

 

     3. ќрган≥зац≥њ   колективного    управл≥нн¤    мають    право

резервувати  на  своЇму  рахунку  суми незапитаноњ винагороди,  що

над≥йшла њм в≥д ос≥б, ¤к≥ використовують об'Їкти авторського права

  (або)  сум≥жних прав.  ѕ≥сл¤ трьох рок≥в в≥д дн¤ надходженн¤ на

рахунок орган≥зац≥њ колективного управл≥нн¤ в≥дпов≥дних  сум  суми

незапитаноњ винагороди можуть бути використан≥ дл¤ чергових виплат

суб'Їктам авторського права ≥ (або) сум≥жних прав  або  спр¤мован≥

на  ≥нш≥  ц≥л≥,  передбачен≥  њх статутами,  в ≥нтересах суб'Їкт≥в

авторського права ≥ сум≥жних прав.

 

                             –озд≥л V

 

             «ј’»—“ ј¬“ќ–—№ ќ√ќ ѕ–ј¬ј ≤ —”ћ≤∆Ќ»’ ѕ–ј¬

 

     —татт¤ 50. ѕорушенн¤ авторського права ≥ сум≥жних прав

 

     ѕорушенн¤м авторського  права  ≥ (або) сум≥жних прав,  що даЇ

п≥дстави дл¤ судового захисту, Ї:

 

     а) вчиненн¤ будь-¤кою  особою  д≥й,  ¤к≥  порушують  особист≥

немайнов≥ права суб'Їкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав,

визначен≥ статт¤ми 14 ≥ 38 цього  «акону,  та  њх  майнов≥  права,

визначен≥  статт¤ми 15,  39,  40 ≥ 41 цього «акону,  з урахуванн¤м

передбачених  статт¤ми  21-25,  42    43  цього  «акону  обмежень

майнових прав;

 

     б) п≥ратство  у  сфер≥  авторського  права    (або) сум≥жних

прав - опубл≥куванн¤,  в≥дтворенн¤,  ввезенн¤ на  митну  територ≥ю

”крањни,  вивезенн¤  з  митноњ  територ≥њ ”крањни ≥ розповсюдженн¤

контрафактних  прим≥рник≥в  твор≥в    тому  числ≥   комп'ютерних

програм  ≥ баз даних),  фонограм,  в≥деограм ≥ програм орган≥зац≥й

мовленн¤;

 

     в) плаг≥ат  -  оприлюдненн¤  (опубл≥куванн¤),  повн≥стю   або

частково,  чужого  твору п≥д ≥менем особи,  ¤ка не Ї автором цього

твору;

 

     г) ввезенн¤ на митну територ≥ю ”крањни без дозволу ос≥б,  ¤к≥

мають авторське право ≥ (або) сум≥жн≥ права, прим≥рник≥в твор≥в (у

тому числ≥ комп'ютерних програм ≥ баз даних), фонограм, в≥деограм,

програм мовленн¤;

 

     д) вчиненн¤  д≥й,  що створюють загрозу порушенн¤ авторського

права ≥ (або) сум≥жних прав;

 

     е) будь-¤к≥  д≥њ  дл¤  св≥домого  обходу  техн≥чних   засоб≥в

захисту   авторського   права     (або)  сум≥жних  прав,  зокрема

виготовленн¤,  розповсюдженн¤,  ввезенн¤ з метою розповсюдженн¤ 

застосуванн¤ засоб≥в дл¤ такого обходу;

 

     Ї) п≥дробленн¤,  зм≥на  чи  вилученн¤  ≥нформац≥њ,  зокрема в

електронн≥й форм≥,  про управл≥нн¤ правами без  дозволу  суб'Їкт≥в

авторського  права    (або) сум≥жних прав чи особи,  ¤ка зд≥йснюЇ

таке управл≥нн¤;

 

     ж) розповсюдженн¤,  ввезенн¤ на  митну  територ≥ю  ”крањни  з

метою  розповсюдженн¤,  публ≥чне  спов≥щенн¤  об'Їкт≥в авторського

права    (або)  сум≥жних  прав,  з  ¤ких  без  дозволу  суб'Їкт≥в

авторського  права    (або)  сум≥жних  прав  вилучена  чи зм≥нена

≥нформац≥¤ про управл≥нн¤ правами, зокрема в електронн≥й форм≥.

 

     —татт¤ 51. ѕор¤док захисту авторського права ≥ сум≥жних прав

 

     «ахист особистих  немайнових     майнових   прав   суб'Їкт≥в

авторського  права    (або) сум≥жних прав зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку,

встановленому   адм≥н≥стративним,   цив≥льним        крим≥нальним

законодавством.

 

     —татт¤ 52. —пособи цив≥льно-правового захисту авторського

                права ≥ сум≥жних прав

 

     1. «а захистом свого авторського права ≥ (або) сум≥жних  прав

суб'Їкти авторського права та сум≥жних прав мають право звертатис¤

в установленому пор¤дку до суду та ≥нших орган≥в в≥дпов≥дно до  њх

компетенц≥њ.

 

     ѕри порушенн¤х  будь-¤кою  особою  авторського  права ≥ (або)

сум≥жних прав,  передбачених статтею 50 цього «акону, недотриманн≥

передбачених  договором  умов використанн¤ твор≥в ≥ (або) об'Їкт≥в

сум≥жних прав,  використанн≥ твор≥в ≥  об'Їкт≥в  сум≥жних  прав  з

обходом  техн≥чних  засоб≥в захисту чи з п≥дробленн¤м ≥нформац≥њ ≥

(або) документ≥в  про  управл≥нн¤  правами  чи  створенн≥  загрози

неправом≥рного  використанн¤  об'Їкт≥в  авторського  права ≥ (або)

сум≥жних прав та ≥нших  порушенн¤х  особистих  немайнових  прав 

майнових  прав  суб'Їкт≥в  авторського права ≥ (або) сум≥жних прав

суб'Їкти авторського права ≥ (або) сум≥жних прав мають право:

 

     а)  вимагати  визнанн¤ та поновленн¤ своњх прав, у тому числ≥

заборон¤ти д≥њ, що порушують авторське право ≥ (або) сум≥жн≥ права

чи  створюють  загрозу њх порушенн¤; ( ѕ≥дпункт "а" абзацу другого

частини  першоњ  статт≥ 52 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом

N 850-IV ( 850-15 ) в≥д 22.05.2003 )

 

     б) звертатис¤ до суду з позовом про поновленн¤ порушених прав

та  (або)  припиненн¤  д≥й,  що порушують авторське право та (або)

сум≥жн≥ права чи створюють загрозу њх порушенн¤;

 

     в) подавати позови про в≥дшкодуванн¤  моральноњ  (немайновоњ)

шкоди;

 

     г) подавати  позови  про  в≥дшкодуванн¤ збитк≥в (матер≥альноњ

шкоди), включаючи упущену вигоду, або ст¤гненн¤ доходу, отриманого

порушником  внасл≥док  порушенн¤  ним  авторського  права  ≥ (або)

сум≥жних прав, або виплату компенсац≥й;

 

     д) вимагати   припиненн¤   п≥дготовчих   д≥й   до   порушенн¤

авторського права ≥ (або) сум≥жних прав, у тому числ≥ призупиненн¤

митних процедур, ¤кщо Ї п≥дозра, що можуть бути пропущен≥ на митну

територ≥ю ”крањни чи з њњ митноњ територ≥њ контрафактн≥ прим≥рники

твор≥в,  фонограм,  в≥деограм,  засоби  обходу  техн≥чних  засоб≥в

захисту, в пор¤дку, передбаченому ћитним кодексом ”крањни;

е) брати   участь   в   ≥нспектуванн≥  виробничих  прим≥щень,

склад≥в,  технолог≥чних   процес≥в      господарських   операц≥й,

пов'¤заних   з   виготовленн¤м   прим≥рник≥в  твор≥в,  фонограм 

в≥деограм,  щодо ¤ких Ї п≥дстави  дл¤  п≥дозри  про  порушенн¤  чи

загрозу  порушенн¤  авторського  права    (або) сум≥жних прав,  у

пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

 

     Ї) вимагати,  в тому числ≥ у судовому пор¤дку,  публ≥кац≥њ  в

засобах   масовоњ   ≥нформац≥њ   даних   про   допущен≥  порушенн¤

авторського права ≥ (або) сум≥жних прав та судов≥ р≥шенн¤ щодо цих

порушень;

 

     ж) вимагати  в≥д ос≥б,  ¤к≥ порушують авторське право ≥ (або)

сум≥жн≥  права  позивача,  наданн¤  ≥нформац≥њ  про  трет≥х  ос≥б,

зад≥¤них у виробництв≥ та розповсюдженн≥ контрафактних прим≥рник≥в

твор≥в ≥ об'Їкт≥в сум≥жних прав,  а також засоб≥в обходу техн≥чних

засоб≥в захисту, та про канали њх розповсюдженн¤;

 

     з) вимагати   прийн¤тт¤   ≥нших  передбачених  законодавством

заход≥в,  пов'¤заних ≥з захистом  авторського  права  та  сум≥жних

прав.

 

     2. —уд маЇ право постановити р≥шенн¤ чи ухвалу про:

 

     а) в≥дшкодуванн¤   моральноњ   (немайновоњ)  шкоди,  завданоњ

порушенн¤м авторського права ≥ (або) сум≥жних прав,  з визначенн¤м

розм≥ру в≥дшкодуванн¤;

 

     б) в≥дшкодуванн¤  збитк≥в,  завданих  порушенн¤м  авторського

права ≥ (або) сум≥жних прав;

 

     в) ст¤гненн¤ ≥з порушника авторського права ≥ (або)  сум≥жних

прав доходу, отриманого внасл≥док порушенн¤;

 

     г) виплату компенсац≥њ,  що визначаЇтьс¤ судом, у розм≥р≥ в≥д

10 до 50000 м≥н≥мальних  зароб≥тних  плат,  зам≥сть  в≥дшкодуванн¤

збитк≥в або ст¤гненн¤ доходу;

 

     д) заборону опубл≥куванн¤ твор≥в,  њх виконань чи постановок,

випуску прим≥рник≥в фонограм, в≥деограм, њх спов≥щенн¤, припиненн¤

њх    розповсюдженн¤,    вилученн¤   (конф≥скац≥ю)   контрафактних

прим≥рник≥в твор≥в,  фонограм,  в≥деограм чи програм  мовленн¤  та

обладнанн¤     матер≥ал≥в,  призначених  дл¤  њх  виготовленн¤ 

в≥дтворенн¤,  публ≥кац≥ю у прес≥ ≥нформац≥њ про допущене порушенн¤

тощо,  ¤кщо  у ход≥ судового розгл¤ду буде доведено факт порушенн¤

авторського права ≥ (або) сум≥жних прав або факт на¤вност≥ д≥й, що

створюють загрозу порушенн¤ цих прав;

 

     е) вимагати  в≥д ос≥б,  ¤к≥ порушують авторське право ≥ (або)

сум≥жн≥ права позивача,  ≥нформац≥ю про трет≥х  ос≥б,  зад≥¤них  у

виробництв≥  та розповсюдженн≥ контрафактних прим≥рник≥в твор≥в та

об'Їкт≥в сум≥жних прав,  засоб≥в обходу техн≥чних засоб≥в  та  про

канали розповсюдженн¤.

 

     ѕри визначенн≥ розм≥р≥в збитк≥в,  ¤к≥ мають бути в≥дшкодован≥

особ≥,  права ¤коњ порушено,  а також дл¤ в≥дшкодуванн¤  моральноњ

(немайновоњ)  шкоди  суд  зобов'¤заний виходити ≥з сут≥ порушенн¤,

майновоњ ≥ моральноњ шкоди,  завданоњ  особ≥,  ¤ка  маЇ  авторське

право    (або) сум≥жн≥ права,  а також ≥з можливого доходу,  ¤кий

могла б одержати ц¤ особа. ” розм≥р збитк≥в, завданих особ≥, права

¤коњ  порушено,  додатково  можуть  бути  включен≥ судов≥ витрати,

понесен≥  ц≥Їю  особою,  а  також  витрати,  пов'¤зан≥  з  оплатою

допомоги адвоката.

 

     ѕри визначенн≥  компенсац≥њ,  ¤ка  маЇ бути виплачена зам≥сть

в≥дшкодуванн¤ збитк≥в чи  ст¤гненн¤  доходу,  суд  зобов'¤заний  у

встановлених  пунктом  "г"  ц≥Їњ  частини  межах  визначити розм≥р

компенсац≥њ,  враховуючи   обс¤г   порушенн¤   та   (або)   нам≥ри

в≥дпов≥дача.

 

     3. —уд  може  постановити р≥шенн¤ про накладенн¤ на порушника

штрафу у розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в суми,  присудженоњ судом на  користь

позивача.  —ума  штраф≥в  передаЇтьс¤  у  встановленому пор¤дку до

ƒержавного бюджету ”крањни.

 

     4. —уд може постановити р≥шенн¤ про вилученн¤ чи  конф≥скац≥ю

вс≥х  контрафактних  прим≥рник≥в  твор≥в,  фонограм,  в≥деограм чи

програм мовленн¤,  щодо ¤ких встановлено, що вони були виготовлен≥

або  розповсюджен≥ з порушенн¤м авторського права ≥ (або) сум≥жних

прав,  а  також  засоб≥в  обходу  техн≥чних  засоб≥в  захисту.  ÷е

стосуЇтьс¤ також ус≥х кл≥ше,  матриць, форм, ориг≥нал≥в, магн≥тних

стр≥чок,  фотонегатив≥в та  ≥нших  предмет≥в,  за  допомогою  ¤ких

в≥дтворюютьс¤  прим≥рники  твор≥в,  фонограм,  в≥деограм,  програм

мовленн¤, а також матер≥ал≥в ≥ обладнанн¤, що використовуютьс¤ дл¤

њх в≥дтворенн¤ ≥ дл¤ виготовленн¤ засоб≥в обходу техн≥чних засоб≥в

захисту.

 

     «а р≥шенн¤м суду вилучен≥ контрафактн≥ прим≥рники  твор≥в 

тому   числ≥   комп'ютерн≥   програми    бази  даних),  фонограм,

в≥деограм,  програм мовленн¤ на  вимогу  особи,  ¤ка  Ї  суб'Їктом

авторського  права    (або)  сум≥жних прав ≥ права ¤коњ порушено,

можуть бути передан≥ ц≥й особ≥.  якщо ц¤ особа  не  вимагаЇ  такоњ

передач≥,   то  контрафактн≥  прим≥рники  п≥дл¤гають  знищенню,  а

матер≥али    обладнанн¤,  що  використовувалис¤  дл¤  в≥дтворенн¤

контрафактних прим≥рник≥в, п≥дл¤гають в≥дчуженню ≥з перерахуванн¤м

виручених кошт≥в до ƒержавного бюджету ”крањни.

 

     —татт¤ 53. —пособи забезпеченн¤ позову у справах

                про порушенн¤ авторського права ≥ сум≥жних прав

 

     1. ƒо  завершенн¤  розгл¤ду  справи по сут≥ судд¤ одноособово

маЇ право винести ухвалу про заборону в≥дпов≥дачев≥,  щодо ¤кого Ї

достатн≥ п≥дстави вважати, що в≥н Ї порушником авторського права ≥

(або) сум≥жних прав,  вчин¤ти до винесенн¤ р≥шенн¤ чи ухвали  суду

певн≥ д≥њ,  а саме:  виготовленн¤, в≥дтворенн¤, продаж, здаванн¤ в

майновий найм, прокат, ввезенн¤ на митну територ≥ю ”крањни та ≥нше

передбачене  цим  «аконом  використанн¤,  а також транспортуванн¤,

збер≥ганн¤  або  волод≥нн¤  з  метою  введенн¤  в  цив≥льний  об≥г

прим≥рник≥в твор≥в, у тому числ≥ комп'ютерних програм ≥ баз даних,

а також записаних виконань, фонограм, в≥деограм, програм мовленн¤,

щодо  ¤ких  припускаЇтьс¤,  що  вони  Ї контрафактними,  ≥ засоб≥в

обходу техн≥чних засоб≥в захисту.

 

     2. «а на¤вност≥ достатн≥х даних про вчиненн¤ такого порушенн¤

авторського  права    (або)  сум≥жних прав,  за ¤ке в≥дпов≥дно до

закону передбачена крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть,  орган  д≥знанн¤,

сл≥дства  або  суд  зобов'¤зан≥  вжити  заход≥в  дл¤  забезпеченн¤

розшуку ≥ накладенн¤ арешту на:

 

     а) прим≥рники твор≥в (у тому числ≥ комп'ютерних програм ≥ баз

даних), записаних виконань, фонограм, в≥деограм, програм мовленн¤,

щодо ¤ких припускаЇтьс¤,  що вони Ї контрафактними, а також засоби

обходженн¤ техн≥чних засоб≥в захисту;

 

     б) матер≥али  й обладнанн¤,  призначен≥ дл¤ њх виготовленн¤ ≥

в≥дтворенн¤;

 

     в) документи,  рахунки  та  ≥нш≥  предмети,  що  можуть  бути

доказом вчиненн¤ протиправних д≥й.

 

     3. ” раз≥,  ¤кщо в≥дпов≥дач по справ≥  порушенн¤  авторського

права    (або)  сум≥жних  прав  в≥дмовл¤Ї у доступ≥ до необх≥дноњ

≥нформац≥њ чи не забезпечуЇ њњ наданн¤ у прийн¤тний строк,  робить

перешкоди  у  зд≥йсненн≥ судових процедур,  або з метою збереженн¤

в≥дпов≥дних доказ≥в щодо  ≥нкрим≥нованого  порушенн¤,  особливо  у

випадку, коли будь-¤ке в≥дстроченн¤ може завдати непоправноњ шкоди

особ≥,  ¤ка маЇ авторське право ≥ (або) сум≥жн≥ права,  або коли Ї

очевидний  ризик  того,  що  доказ  буде  знищено,  суд  або судд¤

одноособово мають право за за¤вою за¤вника  застосувати  тимчасов≥

заходи  до  пред'¤вленн¤  позову або до початку розгл¤ду справи за

участю ≥ншоњ сторони (в≥дпов≥дача) шл¤хом:

 

     а) винесенн¤  ухвали  про  огл¤д  прим≥щень,   в   ¤ких,   ¤к

припускаЇтьс¤,    в≥дбуваютьс¤   д≥њ,   пов'¤зан≥   з   порушенн¤м

авторського права ≥ (або) сум≥жних прав;

 

     б) накладенн¤ арешту ≥ вилученн¤ вс≥х прим≥рник≥в  твор≥в 

тому числ≥ комп'ютерних програм ≥ баз даних),  записаних виконань,

фонограм, в≥деограм, програм мовленн¤, щодо ¤ких припускаЇтьс¤, що

вони   Ї  контрафактними,  засоб≥в  обходженн¤  техн≥чних  засоб≥в

захисту,  а також матер≥ал≥в ≥ обладнанн¤, що використовуютьс¤ дл¤

њх виготовленн¤ ≥ в≥дтворенн¤;

 

     в) накладенн¤   арешту      вилученн¤   рахунк≥в   та  ≥нших

документ≥в, ¤к≥ можуть бути доказом вчиненн¤ д≥й, що порушують або

створюють  загрозу  порушенн¤  (чи  п≥дтверджують  нам≥ри вчиненн¤

порушенн¤) авторського права ≥ (або) сум≥жних прав.

 

     «а¤ва про  застосуванн¤  тимчасових   заход≥в   розгл¤даЇтьс¤

т≥льки за участю за¤вника у дводенний строк з дн¤ њњ поданн¤.

 

     ”хвала суду  про  застосуванн¤  тимчасового  заходу  п≥дл¤гаЇ

негайному виконанню органом державноњ виконавчоњ служби за  участю

за¤вника.

 

     ƒо прийн¤тт¤  ухвали  про  застосуванн¤  тимчасових  заход≥в,

зазначених в абзац≥ першому ц≥Їњ частини,  суд маЇ право  вимагати

в≥д  за¤вника  обгрунтуванн¤ того,  що в≥н Ї суб'Їктом авторського

права    (або)  сум≥жних  прав    що  ц≥  права   порушен≥   або

нев≥дворотно  будуть  порушен≥,  а  також  видати  за¤внику судову

ухвалу  щодо  внесенн¤   застави   або   екв≥валентноњ   гарант≥њ,

достатньоњ дл¤ того, щоб запоб≥гти зловживанню тимчасовим заходом.

«астава пол¤гаЇ у внесенн≥ на депозит  суду  за¤вником  чи  ≥ншими

особами  грошей  чи передач≥ ≥нших матер≥альних ц≥нностей.  –озм≥р

застави  (гарант≥њ)  визначаЇтьс¤  судом  з  урахуванн¤м  обставин

справи,  але  не  повинен  бути  меншим  в≥д 100 неоподатковуваних

м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н ≥  не  б≥льшим  в≥д  розм≥ру  за¤вленоњ

шкоди.

 

     ” раз≥  застосуванн¤ визначених в абзац≥ першому ц≥Їњ частини

тимчасових заход≥в в≥дпов≥дач  маЇ  право  вимагати  њх  зм≥ни  чи

скасуванн¤, а за¤вник зобов'¤заний подати позов до суду про захист

порушених авторських чи сум≥жних прав не  п≥зн≥ше  15  календарних

дн≥в в≥д дн¤ застосуванн¤ тимчасового заходу.

 

     «астава повертаЇтьс¤  повн≥стю  за¤вников≥ при в≥дмов≥ суду у

прийн¤тт≥ позову до розгл¤ду чи задоволенн≥  позову  повн≥стю  або

частково.    противному  раз≥  застава  звертаЇтьс¤  на виконанн¤

р≥шенн¤   про   компенсац≥ю    шкоди    в≥дпов≥дачев≥,    завданоњ

застосуванн¤м тимчасових заход≥в.

 

     ѕри скасуванн≥  визначених  в  абзац≥  першому  ц≥Їњ  частини

тимчасових  заход≥в  або  ¤кщо  при  розгл¤д≥  справи   з'¤суЇтьс¤

в≥дсутн≥сть факту порушенн¤ чи загрози порушенн¤ авторського права

≥ (або) сум≥жних прав,  суд маЇ право  на  клопотанн¤  в≥дпов≥дача

прийн¤ти   судове   р≥шенн¤   щодо  наданн¤  в≥дпов≥дачу  належноњ

компенсац≥њ позивачем за будь-¤ку шкоду, завдану цими заходами.

 

                            –озд≥л VI

 

                       ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

 

     1. ÷ей  «акон  набираЇ  чинност≥  з  дн¤ його опубл≥куванн¤ ≥

застосовуЇтьс¤ до правов≥дносин,  ¤к≥ виникли п≥сл¤  набранн¤  ним

чинност≥.

 

     2.  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  у чотирим≥с¤чний строк з дн¤

набранн¤ чинност≥ цим «аконом подати  до  ¬ерховноњ  –ади  ”крањни

своњ  пропозиц≥њ щодо внесенн¤ зм≥н до закон≥в ”крањни у зв'¤зку з

прийн¤тт¤м   цього   «акону,   а    також    прийн¤ти    необх≥дн≥

нормативно-правов≥  акти ≥ привести своњ нормативно-правов≥ акти у

в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом.

 

     3. ƒо приведенн¤ законодавства ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим

«аконом  закони  та  ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти застосовуютьс¤ в

частин≥, що не суперечить цьому «акону.

 

     4. ”становити,  що починаючи  з  дн¤  набранн¤  чинност≥  цим

«аконом строки охорони авторського права, передбачен≥ статтею 28 ≥

частинами першою ≥ другою статт≥ 44 цього «акону, застосовуютьс¤ у

вс≥х  випадках,  коли  50-р≥чний строк д≥њ авторського права п≥сл¤

смерт≥ автора або строк д≥њ сум≥жних прав  не  зак≥нчивс¤  до  дн¤

набранн¤ чинност≥ цим «аконом.

 

     5. ”становити,  що  цей  «акон  застосовуЇтьс¤  до виконань ≥

фонограм,  створених  чи  вперше  опубл≥кованих  до  дн¤  набранн¤

чинност≥ цим «аконом, ¤кщо на цей день не минуло 50 рок≥в п≥сл¤ њх

першого запису або опубл≥куванн¤.

 

     6. ”становити,  що об'Їкти авторського права ≥ сум≥жних прав,

¤к≥   Ї   предметом   м≥жнародного   договору,  до  ¤кого  ”крањна

приЇдналас¤ ≥ згоду на обов'¤зков≥сть  ¤кого  дала  ¬ерховна  –ада

”крањни,    ¤к≥  створен≥  чи вперше опубл≥кован≥ до дн¤ набранн¤

чинност≥ цим «аконом,  п≥дл¤гають захисту за цим «аконом  в≥д  дн¤

набранн¤ ним чинност≥, ¤кщо на цей день зазначен≥ об'Їкти не стали

сусп≥льним надбанн¤м в крањн≥ походженн¤ у зв'¤зку ≥з  зак≥нченн¤м

строку њх охорони в ц≥й крањн≥.

 

     7. ¬изнати такою,  що втратила чинн≥сть,  ѕостанову ¬ерховноњ

–ади ”крањни в≥д 23 грудн¤ 1993 року "ѕро пор¤док введенн¤  в  д≥ю

«акону  ”крањни  "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" ( 3793-12 )

(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1994 р., N 13, ст. 65).

 

     8. ” статт≥ 2  «акону  ”крањни  "ѕро  приЇднанн¤  ”крањни  до

Ѕернськоњ  конвенц≥њ  про  охорону  л≥тературних ≥ художн≥х твор≥в

(ѕаризького акта в≥д  24  липн¤  1971  року,  зм≥неного  2  жовтн¤

1979  року)"  ( 189/95-¬– )  (¬≥домост≥  ¬ерховноњ  –ади  ”крањни,

1995 р., N 21, ст. 155) виключити слова "пов≥домивши при цьому, що

д≥¤  зазначеноњ   онвенц≥њ  не  поширюЇтьс¤ на твори,  ¤к≥ на дату

набранн¤  чинност≥  ц≥Їю   онвенц≥Їю  дл¤  ”крањни  вже  Ї  на  њњ

територ≥њ сусп≥льним надбанн¤м".

 

     9. ƒоручити ћ≥н≥стерству закордонних справ ”крањни пов≥домити

√енеральному директоров≥ ¬сесв≥тньоњ  орган≥зац≥њ  ≥нтелектуальноњ

власност≥  про  те,  що  статт¤ 18 Ѕернськоњ конвенц≥њ про охорону

л≥тературних ≥ художн≥х  твор≥в  (ѕаризького  акта  в≥д  24  липн¤

1971 року, зм≥неного 2 жовтн¤ 1979 року) в≥д дн¤ набранн¤ чинност≥

цим «аконом д≥Ї на територ≥њ ”крањни в повному обс¤з≥.

 

     10.  ƒоповнити  абзац  другий  «акону ”крањни "ѕро приЇднанн¤

”крањни до  онвенц≥њ про охорону ≥нтерес≥в виробник≥в фонограм в≥д

незаконного  в≥дтворенн¤  њхн≥х  фонограм в≥д 29 жовтн¤ 1971 року"

(  738-14  ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 32, ст.

265)  реченн¤м  такого зм≥сту: "« метою виконанн¤ вимог зазначеноњ

 онвенц≥њ поширити, на взаЇмн≥й основ≥, нац≥ональний режим захисту

сум≥жних прав, передбачений «аконом ”крањни "ѕро авторське право ≥

сум≥жн≥  права"  (  3792-12  ),  на  виробник≥в фонограм з крањн -

учасниць   онвенц≥њ  та  њхн≥  фонограми,  ¤кщо  строк охорони цих

фонограм не зак≥нчивс¤ в крањн≥ походженн¤".

 

     11. ƒоручити    ћ≥н≥стерству    закордонних   справ   ”крањни

пов≥домити √енеральному —екретарю ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й про

доповненн¤ «акону ”крањни "ѕро приЇднанн¤ ”крањни до  онвенц≥њ про

охорону  ≥нтерес≥в виробник≥в фонограм в≥д незаконного в≥дтворенн¤

њхн≥х фонограм в≥д 29 жовтн¤ 1971 року".

 

 ѕрезидент ”крањни                                       Ћ. –ј¬„” 

 

 м.  ињв, 23 грудн¤ 1993 року

       N 3792-XII

 

часы дл¤ сайтов
.:: ѕошук ::.
«найти:
на ser-pavlion.narod.ru
на Ќарод.–у
на яндексе
.:: –еклама ::.
.:: ƒопомога сайту ::.
яндекс.√рош≥:
.:: Ќаша кнопка ::.

ѕравильный CSS!

Hosted by uCoz